Zorgwonen

Zorgwonen is het tijdelijk creëren van een kleinere woongelegenheid binnen een bestaande woning, zodat max. twee hulpbehoevende personen of 65-plussers kunnen inwonen. Het omgekeerde kan ook. Zo kan een zorgverlener inwonen bij hulpbehoevende personen. Een huurwoning kan eveneens in aanmerking komen als zorgwoning, maar de eigenaar moet hiervan wel op de hoogte zijn en zijn goedkeuring geven.

Voorwaarden

De woning dient aan alle onderstaande voorwaarden te voldoen alvorens deze kan gemeld worden als zorgwoning:

  • Binnen de bestaande woning wordt een kleinere, ondergeschikte wooneenheid gecreëerd met het oog op het herhuisvesten van max. twee personen, waarvan een persoon minstens 65 jaar oud of hulpbehoevend is.
  • De ondergeschikte wooneenheid dient een fysiek geheel te vormen met de hoofdwoning. Er kan dus geen ‘zorgwoning’ gecreëerd worden in een bijgebouw, tuinhuis, mobiele unit of caravan in de tuin.
  • De ondergeschikte wooneenheid mag max. een derde van de volledige woning (bouwvolume) uitmaken. Hierbij worden de gemeenschappelijke ruimtes niet meegerekend.
  • De volledige woning (hoofdwooneenheid en ondergeschikte wooneenheid) moet minstens in naakte eigendom aan dezelfde eigenaar toebehoren.

Procedure

Voor de creatie van een zorgwoning geldt altijd een meldingsplicht. Het beëindigen van de zorgsituatie is eveneens meldingsplichtig. Je doet deze melding online via het omgevingsloket. Op die website vind je ook informatie over de nodige documenten die je bij een aanvraag moet voegen/uploaden.

Ter voorbereiding van de melding kan je een afspraak maken met de medewerkers van de dienst omgeving. Op basis van een grondplan op schaal kan je duidelijk maken welke ruimte(s) van de woning bedoeld is (zijn) als ondergeschikte wooneenheid.

Vraag ook na bij de dienst omgeving of je een vergunning nodig hebt voor bepaalde werken of een melding volstaat. Als je het volume uitbreidt of structurele werken uitvoert, volstaat een melding meestal niet.

Meer info

Voer je werken en aanpassingen uit in een woning ter creatie van een zorgwoning? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor een premie. Neem contact op met de medewerkers van het woonloket voor meer informatie hierover. Vergeet niet te informeren bij de dienst omgeving of er bepaalde werken vergunningsplichtig zijn.

Afhandeling

Bij de goedkeuring van jouw melding krijg je een meldingsakte. Als nieuwe bewoner moet je met die meldingsakte contact opnemen met de medewerkers van de dienst burgerzaken om de nieuwe domicilie te laten registreren. De zorgwoning krijgt geen afzonderlijk busnummer, maar wel een aparte code in het Rijksregister. Let op! De bewoning moet binnen de twee jaar na de aflevering van de meldingsakte gebeuren. Indien dat niet gebeurt, vervalt de meldingsakte.

Wanneer de zorgsituatie tot een einde komt, moet je dit opnieuw melden via het omgevingsloket.