Werkzaamheden langs rotonde en Ter Heidelaan Aarschot

Het Agentschap Wegen en Verkeer, de beheerder van de Vlaamse gewest- en autosnelwegen, ging begin oktober 2020 van start met de vernieuwing van de rotonde in Begijnendijk en de Ter Heidelaan (R25) in Aarschot tot aan het kruispunt met de Liersesteenweg (N10).

Doorgaand verkeer richting Herselt, Geel en Heist-op-den-Berg vanaf 22 maart 2021 twee maanden lang omgeleid via E314

Update 16 maart 2021

Op maandag 22 maart 2021 start Wegen en Verkeer met de tweede fase van de werkzaamheden aan de Ter Heidelaan (R25) in Aarschot. Volgens de huidige planning duurt deze tot midden mei 2021. Tussen het kruispunt met de Nijverheidslaan en dat met de Liersesteenweg (N10) wordt het asfalt opgebroken en vernieuwd, komen er vrijliggende fietspaden tussen de Nijverheidslaan en de Kleine Mechelsebaan en legt de aannemer ter hoogte van de Liersesteenweg over een afstand van ongeveer 200 m nieuwe riolering aan. Nu de werfzone opschuift, wijzigt ook de verkeerssituatie in de directe omgeving. Zo gelden tot midden mei 2021 andere maatregelen voor het verkeer.

Er is op de Ter Heidelaan geen doorgaand verkeer mogelijk in de richting van Geel, Herselt en Heist-op-den-Berg. Doorgaand auto- en vrachtverkeer dat in de richting van de Liersesteenweg (N10) of Herseltsesteenweg (N19) rijdt, wordt omgeleid via de E314 en afrit 23 Tielt-Winge. De omgekeerde rijbeweging, nl. van de Liersesteenweg (N10) in de richting van de Nijverheidslaan rijden, blijft wel mogelijk tijdens deze werkzaamheden. In deze richting kan het gemotoriseerd verkeer steeds langs de werfzone passeren. De rotonde blijft open voor verkeer van en naar Betekom.

De bedrijven en handelszaken die zich in de industriezone bevinden, blijven bereikbaar voor lokaal of plaatselijk verkeer via de rotonde of de Liersesteenweg. Wie de bedrijven en handelszaken langs de werfzone wil bereiken, moet er rekening mee houden dat dat enkel kan komende van de Liersesteenweg. De zone op de Ter Heidelaan die gelegen is tussen het kruispunt met de Betekomsesteenweg en het kruispunt met de Nijverheidslaan is enkel te bereiken via de rotonde. In de omgeving van de werken geldt er een snelheidsbeperking van 50 km/u.

Voor fietsers wordt er tijdens deze werkzaamheden in beide richtingen een omleiding via de Betekomsesteenweg, Spoorwegstraat, Eekhoornbos en Kleine Mechelsebaan voorzien. De tijdelijke verkeerslichten met drukknop aan het kruispunt van de Betekomsesteenweg met de Nijverheidslaan, de drukste locatie op de fietsomleiding, blijven tot het einde van de werken staan. Het vele (schoolgaande) fietsverkeer kan zo op een veilige manier de Nijverheidslaan oversteken.

Na de werkzaamheden aan de Ter Heidelaan wordt, in een laatste fase, vanaf augustus 2021 de rotonde heraangelegd. Zowel de rotonde als de ‘drie armen’ ervan krijgen een aantal meter gewapend beton als wegdek. Voor fietsers wordt het aangenamer en vooral veiliger fietsen op de rotonde, doordat ze fysiek afgescheiden worden van het verkeer door hagen of groenzones. 


Uitrijden Gaston Geenslaan via Leuvensesteenweg (N19) en Kapitein Gilsonplein

Update 4 september 2020

De verkeerslichtenregeling op het kruispunt van de R25 met de Gaston Geenslaan en Nieuwlandlaan werd een tijdje geleden aangepast, waardoor het verkeer vlotter verloopt dan tijdens de eerste dagen van de werkzaamheden. Toch zijn er ter hoogte van het kruispunt nog vaak conflicten tussen het verkeer dat van de Gaston Geenslaan in de richting van de Duracell-rotonde of E314 wil rijden en het verkeer dat van de Nieuwlandlaan komt. Om deze conflicten te vermijden en de doorstroming van de omleidingsroute ter hoogte van de lichten niet in het gedrang te brengen, werd beslist om de Gaston Geenslaan te knippen voor uitrijdend verkeer.

Vanaf de week van 7 september 2020 tot het einde van fase 1 van de werkzaamheden betekent dat het volgende:

  • Het uitrijden van de Gaston Geenslaan naar de R25 zal niet meer mogelijk zijn. Wie terug op de R25 of richting de E314 wil rijden, zal dat via de Leuvensesteenweg (N19), het Kapitein Gilsonplein en de N223 moeten doen.
  • Het inrijden van de Gaston Geenslaan vanop de R25 blijft wel mogelijk, zowel voor wie van de Duracell-rotonde komt als voor wie van de E314 komt. 

De medewerkers van het Agentschap Wegen en Verkeer stelden een verduidelijkende omleidingskaart op met de te volgen route voor het verkeer. 


Aangepaste fietsroutes tijdens werkzaamheden

Update 28 augustus 2020

Begin deze maand gingen de werkzaamheden aan de rotonde en Ter Heidelaan (R25) in Aarschot van start. Deze werken zorgen niet alleen voor hinder voor het autoverkeer, maar hebben ook een grote impact op het fietsverkeer tussen Begijnendijk en Aarschot. Met de start van het nieuwe schooljaar in het vooruitzicht ging het bestuur samen met dat van Aarschot en het Agentschap Wegen en Verkeer op zoek naar aangepaste fietsroutes. Dat resulteert in deze drie routes:

  • Fietsen tussen het centrum van Betekom en het centrum van Aarschot.
  • Fietsen tussen Begijnendijk en het centrum van Aarschot.
  • Fietsen tussen de Mechelbaan in Meetshovenbos en het centrum van Aarschot.

De politiezone Aarschot houdt een extra oogje in het zeil om na te gaan of de schoolgaande jeugd op een veilige manier van en naar school kan rijden.


Voorbereidende werkzaamheden langs Ter Heidelaan en rotonde van start op 3 augustus 2020

Update 1 juli 2020

Het Agentschap Wegen en Verkeer start op maandag 3 augustus 2020 met de voorbereidende werkzaamheden langs de rotonde en de Ter Heidelaan (R25) in Aarschot.

Begin dit jaar communiceerde Wegen en Verkeer dat de werkzaamheden werden uitgesteld tot de zomer van 2020 omwille van bijkomende procedures en het niet tijdig kunnen afwerken van de voorbereidende rooiwerken. Die werken worden begin augustus 2020 aangevat, waarna de nutsbedrijven tot begin oktober 2020 de nutsleidingen verplaatsen. In oktober 2020 start Wegen en Verkeer met de riolerings- en wegenwerken die ongeveer een jaar zullen duren. De werken worden in verschillende fasen uitgevoerd. Wegen en Verkeer ging de voorbije maanden met de lokale besturen van Begijnendijk en Aarschot in overleg om de hinder voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken. Op maandag 29 juni 2020 kregen de handelaars die rechtstreeks ontsluiten aan de werfzone de kans om vragen te stellen via het online infomoment.

Voorbereidende rooiwerken vanaf augustus 2020

Vooraleer de effectieve nuts- en wegenwerken kunnen starten, worden er op bepaalde plaatsen langs de Ter Heidelaan en de rotonde bomen en struiken gerooid. Deze werken mogen enkel plaatsvinden buiten de schoontijd, de periode van 15 maart tot 1 juli waarin vogels broeden. De aannemer had in het voorjaar van 2020 onvoldoende tijd om de voorbereidende rooiwerken voor de start van het broedseizoen af te ronden. Daarom worden de werken nu op 3 augustus 2020 aangevat.

Nutswerken tot begin oktober 2020

Alvorens Wegen en Verkeer haar werkzaamheden aan de riolering en het wegdek kan aanvatten, moeten de nutsbedrijven de bestaande nutsleidingen voor elektriciteit, telecom en gas verplaatsen en eventueel vernieuwen. Dit is nodig om voldoende ruimte vrij te maken voor de nieuwe weginfrastructuur. De werkzaamheden van de nutsbedrijven starten van zodra de rooiwerken zijn uitgevoerd en duren tot begin oktober 2020.

Wegen en Verkeer werkt tot najaar 2021

In oktober start Wegen en Verkeer met de riolerings- en wegeniswerken die ongeveer één jaar zullen duren. Met dit project wil Wegen en Verkeer de rotonde beter bestand maken tegen het zwaar verkeer en de Ter Heidelaan veiliger maken voor auto’s en fietsers. Zowel de Duracell-rotonde als de drie armen ervan krijgen een aantal meter doorgaand gewapend beton als nieuw wegdek. Doorgaand gewapend beton kan meer kracht opvangen van draaiend verkeer met minder spoorvorming als gevolg. Dit moet de rotonde sterker maken. Daarnaast vernieuwt Wegen en Verkeer het wegdek van de Ter Heidelaan en wordt de gewestweg veiliger gemaakt voor autoverkeer door een aanpassing van de bocht tussen de Kleine Mechelsebaan en de Liersesteenweg. Fietsers krijgen over de volledige lengte van de projectzone afgescheiden fietspaden.

Werken in 5 fasen vermindert de hinder

Samen met de nutsbedrijven zal Wegen en Verkeer de werkzaamheden uitvoeren in 5 grote fasen. De voorbije maanden werd de fasering met de stad Aarschot en de gemeente Begijnendijk afgestemd om de hinder voor alle handelaars en omwonenden zo beperkt mogelijk te houden.

Wegen en Verkeer informeert online tijdens de coronacrisis

Op het online infomoment van maandag 29 juni 2020 kregen de handelaars die rechtstreeks ontsluiten aan de werfzone de kans om vragen te stellen bij de vernieuwde fasering. Wegen en Verkeer communiceert de komende dagen en weken naar de andere omliggende bedrijven en omwonenden in de ruimere omgeving.

Meer info

Meer informatie over dit project, de vijf fasen van de werken en de omleidingen voor het verkeer vind je op www.wegenenverkeer.be/terheidelaan. Je kan er ook inschrijven voor de digitale nieuwsbrief.
Vragen over dit project kan je richten aan het team bereikbaarheidsadvies van het Agentschap Wegen en Verkeer via GSM 0472 18 53 21 of bereikbaar-vlbr@wegenenverkeer.be.