Gemeentelijke stedenbouwkundig verordening ondergrondse sorteerstraten

Het ontwerp ‘Gemeentelijke Stedenbouwkundige Verordening voor ondergrondse sorteerstraten werd op 8 mei 2023 goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen. Dit ontwerp werd ter kennisname gebracht van de gemeenteraad van 31 augustus 2023.

In de dorpscentra van Begijnendijk en Betekom werden de laatste jaren veel nieuwbouwappartementen bijgebouwd. In de toekomst wordt een verdere verdichting in het binnengebied verwacht. De aanbieding van afval door particulieren in functie van de huis-aan-huisinzameling op locaties met dichte bewoning in individuele containers en zakken wordt hierdoor steeds omslachtiger. Om hieraan tegemoet te komen kan gewerkt worden met ondergrondse sorteerstraten om huishoudelijk afval en/of vergelijkbaar bedrijfsafval, gft, pmd en papier en karton in te zamelen. Het gebruik van de ondergrondse containers wordt desgevallend gekoppeld aan / verplicht voor de inwoners die hiervoor worden aangeduid.

De plaatsing van een ondergrondse sorteerstraat heeft tot doel een efficiëntere en duurzamere inzameling van gesorteerd huishoudelijk afval bij woonprojecten met een zekere omvang te voorzien. De ondergrondse sorteerstraat zorgt voor een centrale en snelle ophaling van gesorteerd huishoudelijk afval. Het heeft bovendien als voordeel dat in of aan de woningen/bouwprojecten gekoppeld aan de sorteerstraat geen afzonderlijke afvalbergplaatsen moeten worden voorzien, hetgeen ruimtebesparend is.

De publieke raadpleging en adviesperiode lopen van 30 dagen loopt van 16 november 2023 tot en met 16 december 2023 . De documenten liggen ter inzage op het gemeentehuis.