Verkeersborden en wegmarkeringen

De verkeersborden en wegmarkeringen aan gemeentewegen worden geplaatst en onderhouden door de medewerkers van de dienst werken. De vorm, afmetingen en plaatsingsvoorschriften van verkeersborden en wegsignalisatie zijn vastgelegd in het Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 en de latere wijzigingen van dat besluit.

Verkeersborden of andere signalisatie die een gebod of verbod opleggen aan de weggebruikers mogen niet lukraak aangebracht worden. De wijziging van een plaatselijk verkeersreglement is een bevoegdheid van de gemeenteraad, zodat de plaatsing van dergelijke borden voorafgegaan moet worden door een beslissing van de gemeenteraad. In tegenstelling tot definitieve wijzigingen van een verkeersreglement is het college van burgemeester en schepenen bevoegd om tijdelijke verkeersregelingen in te stellen, bijvoorbeeld naar aanleiding van werken of evenementen. Ook het plaatsen of toelaten van plaatsing van wegwijzers is een bevoegdheid van het college. De voorschriften aangaande afmetingen en plaatsingsvoorwaarden zijn vastgelegd in het K.B. van 1 februari 1991 aangaande de signalisatie van plaatsen en instellingen van algemeen belang of van toeristische aard.

Voor de verkeerssignalisatie op de gewestweg N10 Lierseteenweg is het Agentschap van Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant bevoegd.