Vast bureau

Het vast bureau is het uitvoerend orgaan van het OCMW. Het college van burgemeester en schepenen vormt eveneens het vast bureau. 

Naast een aantal decretaal bepaalde bevoegdheden heeft het vast bureau ook een aantal bevoegdheden die door de raad voor maatschappelijk welzijn worden gedelegeerd, zoals personeelszaken, beheer van patrimonium, noodsituaties, maatschappelijke integratie en maatschappelijke dienstverlening.

Het vast bureau vergadert zo dikwijls als dat nodig is. Deze vergaderingen zijn niet openbaar.

Samenstelling