Toestemming bewakingsactiviteiten

Het organiseren en uitvoeren van bewakingsactiviteiten is steeds vergunningsplichtig. Om misbruik tegen de regeling van de private en bijzondere veiligheid tegen te gaan, bepaalt het Ministerieel besluit van 25 juli 2018 tot vaststelling van het model van de toestemming van de burgemeester, zoals bedoeld in artikel 24 van de wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, het model van de toestemming van de burgemeester in geval, op een evenement of occasionele dansgelegenheid, bewakingsactiviteiten worden uitgevoerd door de leden van de organiserende vereniging of personen die er een effectieve en aanwijsbare band mee hebben. Verder bepaalt dit MB dat verenigingen, die wensen beroep te doen op het regime voorzien in artikel 24, het modelformulier opgenomen in bijlage 1 van het Ministerieel Besluit uiterlijk 14 dagen voor het begin van het evenement of de occasionele dansgelegenheid dienen over te maken aan de burgemeester (origineel) en het e-mailadres spvcontrole@ibz.fgov.be (kopie). 

Uitzonderingen

De wetgeving voorziet een uitzondering op deze vergunningsplicht en dit is het ‘verenigingsregime’ of ‘uitzonderingsregime’ dat wordt omschreven in artikel 24 van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. Met het ‘verenigings- of uitzonderingsregime’ wil de wetgever de nodige ruimte laten voor een soepelere organisatie van toezicht bij eigen, niet-commerciële evenementen, maar ook praktijken voorkomen waarbij de vergunningsplicht wordt omzeild door misbruiken van het regime te maken. Dit kan immers een mogelijke bedreiging van de openbare orde vormen. Precies daarom dient strikt aan de voorwaarden gesteld in artikel 24 van de bewakingswet te worden voldaan. Ongeacht de organisator van de bewakingsactiviteiten kunnen hierop geen afwijkingen worden toegestaan.

Om te bepalen of een beroep kan worden gedaan op het ‘verenigings- of uitzonderingsregime’ dient in de eerste plaats aan volgende drie hoofdvoorwaarden te worden voldaan:

 • De organiserende vereniging beoogt geen winstoogmerk en streeft een ander doel na dan de organisatie of het faciliteren van evenementen;
 • Het gaat om een evenement of een occasionele dansgelegenheid;
 • De personen die voor bewakingsactiviteiten worden ingezet zijn leden van de organiserende vereniging (of hebben een effectieve en aanwijsbare band), die als het ware onder de vorm van interne bewakingsdienst (m.a.w. ten eigen behoeve) optreden.

Wanneer niet aan alle drie bovenstaande hoofdvoorwaarden wordt voldaan, kan, ongeacht het feit of aan de overige voorwaarden (zie hieronder) gesteld in artikel 24 wordt voldaan, geen gebruik worden gemaakt van het 'verenigings- of uitzonderingsregime'. Dit impliceert dan dat:  

 • Voor de uitvoering van bewakingsactiviteiten, enkel een beroep kan worden gedaan op vergunde bewakingsondernemingen zoals bedoeld in de artikelen 4 en 16 van de bewakingswet; 
 • Geen toestemming van de burgemeester dient te worden aangevraagd/afgeleverd. Een toestemming kan altijd aangevraagd worden, maar zal dan niet worden verleend. De bevoegdheid van de burgemeester voorzien in de bewakingswet ligt louter in het feit dat, wanneer het uitzonderingsregime van toepassing is, hij/zij na analyse al dan niet toestemming geeft tot deze organisatievorm van bewaking. Indien toch een toestemming van de burgemeester wordt/werd afgeleverd, kan dit voor de organisatie in geen geval dienst doen als verschoningsgrond.

Wanneer aan bovenstaande drie hoofdvoorwaarden wel wordt voldaan, kan de organiserende vereniging beroep doen op het 'Verenigings-of uitzonderingsregime' indien aan volgende bijkomende cumulatieve voorwaarden wordt voldaan:

 • Het gaat uitsluitend om de uitoefening van activiteiten van statische bewaking van roerende of onroerende goederen en toezicht op en controle van het publiek met het oog op het verzekeren van het veilig en vlot verloop van het evenement of de occasionele dansgelegenheid;
 • De personen die bewakingsactiviteiten uitoefenen mogen dit slechts sporadisch (max. vier keer per jaar) doen, waardoor professionele bewakingsagenten hiervoor niet in aanmerking komen;
 • Ze mogen dit enkel onbezoldigd doen en kunnen ook geen vergoeding in natura of fooien ontvangen;
 • Een toestemming van de burgemeester werd, na advies van de korpschef van de lokale politie, bekomen;
 • Persoonsvoorwaarden:
  • Niet veroordeeld geweest zijn tot een correctionele of criminele straf (behoudens inbreuken wegverkeer), beantwoorden aan het gewenste profiel en voldoen aan de veiligheidsvoorwaarden, nodig voor het uitoefenen van deze functie;
  • In de afgelopen drie jaar niet het voorwerp hebben uitgemaakt van een beslissing waarbij werd vastgesteld dat zij niet voldeden aan de veiligheidsvoorwaarden (deze voorwaarden kan bij onze diensten worden gecontroleerd);
  • Onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondsstaat, behalve wanneer zij reeds gedurende tenminste drie jaar hun wettige hoofdverblijfplaats in België hebben;
  • Bepaalde beroepen niet uitoefenen (lid van politiedienst of inlichtingendienst, functie in penitentiaire instellingen, privé-detective, wapen- of munitiefabrikant of -handelaar) of activiteiten die doordat ze door een dergelijke lid van een vereniging worden uitgeoefend een gevaar kunnen uitmaken voor de openbare orde;
  • Niet geschrapt zijn uit het Rijksregister van natuurlijke personen zonder nieuw adres achter te laten;
  • De leeftijd van 18 jaar bereikt hebben;
  • Sinds drie jaar geen lid geweest zijn van de inlichtingendiensten of politiediensten.