Stamboomonderzoek

Openbare akten

Eenieder heeft recht op een uittreksel of afschrift van overlijdensaktes van meer dan 50 jaar oud, van huwelijksaktes van meer dan 75 jaar oud en van alle andere aktes van meer dan 100 jaar oud.
 

Niet-openbare akten

De geboorteaktes van minder dan 100 jaar oud, de huwelijksaktes van minder dan 75 jaar oud en de overlijdensaktes van minder dan 50 jaar oud zijn niet vrij toegankelijk, uitgezonderd voor de betrokkene zelf, de echtgenote of echtgenoot, zijn wettelijk samenwonende, zijn wettelijke vertegenwoordiger, zijn bloedverwanten in op- en neergaande lijn, zijn erfgenamen en hun notaris of advocaat.

Een koninklijk besluit voor de aflevering van afschriften en uittreksels voor de niet-openbare akten en een koninklijk besluit over de genealogische opzoekingen zijn er voorlopig nog niet. Gezien er voorlopig wettelijk niets specifiek geregeld is, vallen we terug op de algemene privacywetgeving voor wat betreft de bescherming van de persoonsgegevens.

Heb jij in principe geen recht op een afschrift of uittreksel van een niet-openbare akte? Dan kan je slechts een uittreksel of afschrift verkrijgen als je de schriftelijke toestemming kan voorleggen van de persoon op wie de akte betrekking heeft. Bij overleden personen moet de toestemming door een van de erfgenamen gegeven worden. De toestemming moet specifiek zijn (m.a.w. een onderzoek naar bijvoorbeeld de familie Janssens kan niet; het opvragen van een uittreksel uit de geboorteakte van Jan Janssens kan wel, maar alleen mét zijn schriftelijke toestemming).