RUP Open Ruimte

Het bestuur maakt werk van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Open Ruimte. Met de opmaak van het RUP Open Ruimte wenst het bestuur een uitspraak te doen over de bestemming, inrichting en ontwikkelingsvisie van openruimtegebieden waar nog geen uitspraken over gedaan zijn, behalve in het gewestplan. Bijkomend worden enkele zones opgenomen die in het gewestplan geen (duurzame) open ruimte bestemming gekregen hebben, zoals recreatie- en woonuitbreidingsgebied. Het plangebied omvat dan ook bijna het volledige grondgebied van de gemeente, met uitzondering van de woongebieden en de zones voor bedrijvigheid. 

In zitting van het college van burgemeester en schepenen van 28 september 2020 werd een studiebureau aangesteld om het bestuur te begeleiden bij de opmaak van het RUP. Het RUP Open Ruimte omvat een startnota, een kaartenboek en verschillende informatieposters. De startnota en kaartenboek liggen eveneens ter inzage bij de medewerkers van de dienst omgeving. Door de coronamaatregelen dien je voor inzage een afspraak te maken.

Participatie- en adviesronde

Overeenkomstig artikel 2.2.18 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening wordt gedurende 60 dagen een participatie- en adviesronde georganiseerd over de startnota van het RUP. Deze vindt plaats van 23 juli tot en met 23 september 2021. Gedurende deze participatie- en adviesronde kan je opmerkingen en bezwaren over de startnota van het RUP bezorgen aan het college van burgemeester en schepenen, Kerkplein 5 te 3130 Begijnendijk of via e-mail aan omgeving@begijnendijk.be. Je kan ze ook tegen ontvangstbewijs afgeven in het gemeentehuis, Kerkplein 5 te 3130 Begijnendijk. De opmerkingen dienen het bestuur uiterlijk op 23 september 2021 te bereiken.

Digitaal infomoment

Op 1 juli 2021 vond een eerste online infomoment plaats. In september 2021 staat een tweede infomoment met vragenronde op de planning. Afhankelijk van de coronamaatregelen wordt dit moment al dan niet online georganiseerd. Meer info volgt.