RUP Open Ruimte

Bestuur geeft bijkomende uitleg over het RUP Open Ruimte

Update 4 oktober 2022

De komende dagen ontvangt elke inwoner een folder met onder andere de planning en antwoorden op veel gestelde vragen over het RUP Open Ruimte. Hiermee wil het bestuur de doelstelling en draagwijdte van het RUP Open Ruimte verder verduidelijken.


Doelstelling van het RUP Open Ruimte

Update 16 augustus 2022

Het bestuur kreeg de voorbije dagen heel wat vragen over het RUP Open Ruimte. Daarom wenst het bestuur de visiekaart en het planproces verder toe te lichten, omdat deze voor heel wat onduidelijkheid hebben gezorgd.

Het RUP Open Ruimte bevindt zich momenteel in de startnotafase waarbinnen de grote lijnen van de visie worden vastgelegd. De startnota is hierbij een eerste stap om in dialoog te kunnen gaan met de bevolking. Op basis van de input uit de participatieronde wordt de opgenomen visie verder verfijnd. Doorheen de verdere opmaak van het RUP wordt zodoende steeds meer richting een afgewerkt beleidsdocument toegewerkt. De eerste publieke raadpleging en adviesvraag is hierbij doorlopen. De ontvangen opmerkingen zullen verwerkt en in overweging genomen worden om te komen tot de opmaak van een voorontwerp-RUP dat in latere fase opnieuw onderworpen wordt aan een openbaar onderzoek. 

De visiekaart in de startnota betreft een maximaal visiebeeld. De zones die afgebakend werden op deze visiekaart zijn zoekzones waarbinnen bij de latere uitwerking/concretisering van het RUP zal onderzocht worden waar de concrete mogelijkheden liggen om de open ruimte en de natuurverbinding te bestendigen en te versterken.

Het bestuur heeft met dit plan niet de intentie op grote schaal herbestemmingen door te voeren, zoals velen de visiekaart interpreteren. Er wordt gestreefd naar de opmaak van een overlay-RUP waarbij de bestemmingen vanuit het gewestplan, de BPA’s en de reeds voorhanden zijnde RUP’s behouden blijven, maar via dit RUP verfijnd kunnen worden. Op deze manier wenst het bestuur verdere versnippering van de open ruimte tegen te gaan en natuurverbinding en -versterking te bewerkstellingen. In een latere fase van het planningsproces kan echter ook blijken dat voor het bereiken van deze doelstelling het noodzakelijk/wenselijk kan zijn plaatselijk herbestemmingen door te voeren. Verder onderzoek zal hierover uitsluitsel dienen te geven. 

De startnota, procesnota en kaartenbundel kan je onderaan terugvinden. De procesnota geeft duiding over de gehele procedure en de volgende fase waarin een openbaar onderzoek zal plaatsvinden. 


Jouw mening over het RUP Open Ruimte telt!

Update 7 juni 2022

Om een gezonde balans en synergie tussen de open ruimte voor landbouw, natuur en mens te ontwikkelen, maakt het bestuur werk van een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Open Ruimte. Met de opmaak van het RUP Open Ruimte wenst het bestuur een uitspraak te doen over de bestemming, inrichting en ontwikkelingsvisie van openruimtegebieden. Na een tijdelijke stopzetting van de procedure in afwachting van de uitkomst van een bovenlokale visie rond weekend- en tweede verblijven wordt opnieuw een participatie- en adviesronde georganiseerd. Je kan jouw opmerkingen en bezwaren over de startnota tot en met 4 augustus 2022 bezorgen.

Jouw mening over deze visie en de timing ervan is van groot belang! Daarom vindt op vrijdag 24 juni 2022 van 18.00 tot 20.00 u in GBS De Puzzel te Begijnendijk een info- en participatiemoment plaats.


Participatie- en adviesronde over het RUP Open Ruimte

Update 31 mei 2022

Het bestuur maakt werk van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Open Ruimte. Met de opmaak van het RUP Open Ruimte wenst het een uitspraak te doen over de bestemming, inrichting en ontwikkelingsvisie van openruimtegebieden waar nog geen uitspraken over gedaan zijn, behalve in het gewestplan. Bijkomend worden enkele zones opgenomen die in het gewestplan geen (duurzame) open ruimte bestemming gekregen hebben, zoals recreatie- en woonuitbreidingsgebied. Het plangebied omvat dan ook bijna het volledige grondgebied van de gemeente, met uitzondering van de woongebieden en de zones voor bedrijvigheid. 

In zitting van het college van burgemeester en schepenen van 28 september 2020 werd een studiebureau aangesteld om het bestuur te begeleiden bij de opmaak van het RUP. Het RUP Open Ruimte omvat een startnota, een procesnota en een kaartenbundel. Deze liggen eveneens ter inzage bij de medewerkers van de dienst omgeving. Voor inzage dien je een afspraak te maken.

Participatie- en adviesronde

Overeenkomstig artikel 2.2.18 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening wordt gedurende 60 dagen een participatie- en adviesronde georganiseerd over de startnota van het RUP. Deze vindt plaats van 6 juni tot en met 4 augustus 2022. Gedurende deze participatie- en adviesronde kan je opmerkingen en bezwaren over de startnota van het RUP bezorgen aan het college van burgemeester en schepenen, Kerkplein 5 te 3130 Begijnendijk of via e-mail aan omgeving@begijnendijk.be. Je kan ze ook tegen ontvangstbewijs afgeven in het gemeentehuis, Kerkplein 5 te 3130 Begijnendijk. De opmerkingen dienen het bestuur uiterlijk op 4 augustus 2022 te bereiken.

Participatiemoment

Het info- en participatiemoment vindt plaats op vrijdag 24 juni 2022 van 18.00 tot 20.00 u in de turnzaal van GBS De Puzzel te Begijnendijk.