RUP Open Ruimte

RUP Open Ruimte wordt on hold gezet

Update 6 december 2023 

De voorbije jaren werkte het bestuur aan een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Open Ruimte. Zowel het blijvend kunnen uitoefenen en versterken van agrarische activiteiten, het beschermen van natuur en mogelijkheden tot recreatie als doelstellingen omtrent een duurzaam waterbeheer en de inzet van de open ruimte binnen klimaatdoelstellingen behoren tot de speerpunten van dit RUP.

Na de publicatie van de visienota van het RUP uitten heel wat inwoners hun ongerustheid over de invloed van zo’n plan op hun eigendom. Het bestuur organiseerde bijkomende workshops om de inwoners verder inhoudelijk te informeren over de doelstellingen en het belang van het RUP voor toekomstige generaties en om opmerkingen van inwoners mee te kunnen nemen in de uitwerking van een ontwerpplan. Momenteel bevindt het planningsproces zich in de fase van de opmaak van de scopingsnota en het ontwerp. De doelstelling was steeds om een evenwichtig en maximaal gedragen plan uit te werken. Hierdoor werd nog geen consensus bereikt over het in openbaar onderzoek voor te leggen ontwerpplan.

In zitting van het college van burgemeester en schepenen van 20 november 2023 werd beslist om de procedure van het RUP Open Ruimte uit te stellen. Gelet op de timing van de nog te nemen processtappen, is het immers niet langer mogelijk om er deze legislatuur nog een eindbeslissing over te nemen. Dit laat het nieuwe bestuur toe deze plannen opnieuw op te nemen in de volgende legislatuur, zodat er voldoende zekerheid bestaat dat de gedane inspanningen ook leiden tot het gewenste resultaat.

Het bestuur wil iedereen alvast bedanken om ook in de toekomst mee na te denken over het beleid inzake ruimtelijke ordening en het vrijwaren van open ruimte in het bijzonder.


Werk jij ook mee aan het RUP Open Ruimte?

Update 8 februari 2023 

De uitwerking van een RUP biedt heel wat kansen voor de open ruimte in de gemeente. Het afgelopen jaar zorgde het RUP Open Ruimte echter voor heel wat beroering in de gemeente. Zo bleek uit de inspraakreacties op de startnota een grote bezorgdheid bij de bevolking.

Het bestuur wil samen met en vanuit de bezorgdheden van de inwoners het RUP Open Ruimte vormgeven en verder op de rails zetten. Daarom worden een aantal workshops georganiseerd. Tijdens deze workshops wordt meer inzicht gegeven over het belang van dit RUP voor de open ruimte en samenleving. Ook wordt er samen nagedacht over de essentiële bouwstenen van het RUP Open Ruimte:

 • Toekomstgericht inzetten op landbouw
  De landbouwer is een belangrijke (tr)actor in de open ruimte, zowel voor het beheer van het landschap als de dagelijkse voeding. Hoe wordt deze broodnodige landbouwfunctie verweven met andere functies, zoals recreatie en natuur? Hoe worden garanties ingebouwd dat landbouw zeker mogelijk blijft in de gemeente?
 • Ruimte creëren voor water
  De afgelopen jaren werd ook onze gemeente geconfronteerd met droogte en wateroverlast. In het RUP Open Ruimte wordt een kader geboden om vanuit de open ruimte oplossingen te geven aan deze problematieken. Waar in de gemeente is er ruimte voor opvang van overtollig water? Hoe kan je op publiek en privaat domein meewerken om wateroverlast te voorkomen? Welke eenvoudige ingrepen zijn er mogelijk om water gecontroleerd te beheren en beheersen?

Ook parken en tuinen kunnen instaan voor de versterking van de open ruimte. Zo kan een kleine private tuin een stukje groen zijn in een groter geheel. Wat kan je als tuineigenaar doen om jouw tuin waterrobuust te maken? Welke kleine ingrepen of aanplanten kunnen de natuur in jouw tuin versterken? Hoe kan je milieubewust jouw tuin tot voedseltuin omvormen?

Dit zijn slechts enkele onderwerpen waarover tijdens de workshops van gedachten kan gewisseld worden. Daarnaast ligt de focus ook op hoe iedereen gebruikmaakt van de open ruimte. Wat is voor wie belangrijk? Welke openruimteplekken worden vaak bezocht of gebruikt en waarom? Denk dan maar aan landbouw, recreatie of natuurontwikkeling? Hoe gebruiken de inwoners de open ruimte en welke wensen zijn er in de toekomst?

Interesse? Kom naar een workshop!

Het bestuur organiseert vier workshops verspreid over twee dagen, nl. een in elke deelgemeente. Om iedereen de kans te geven een sessie bij te wonen, wordt telkens een sessie in de namiddag en tijdens de avond georganiseerd. De sessies vinden plaats op: 

 • woensdag 8 maart 2023 in GBS De Puzzel te Begijnendijk
  • sessie 1: 14.30 tot 18.00 u (onthaal vanaf 14.15 u)
  • sessie 2: 19.00 tot 22.00 u (onthaal vanaf 18.45 u)
 • woensdag 15 maart 2023 in GBS De Klimroos te Betekom
  • sessie 1: 14.30 tot 18.00 u (onthaal vanaf 14.15 u) 
  • sessie 2: 19.00 tot 22.00 u (onthaal vanaf 18.45 u)

Je wordt van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn, zodat je mee kan werken aan de vormgeving van het RUP. Let op! Om organisatorische redenen is het aantal deelnemers beperkt tot 100 per sessie. Vooraf inschrijven is dan ook verplicht. Dat kan van 14 tot en met 28 februari 2023 via het e-loket of tel. 016 53 66 60. 

Het bestuur en de gemeentelijke diensten kijken er alvast naar uit om samen verder aan de slag te gaan om een toekomstgerichte invulling aan de open ruimte te geven.


Bestuur geeft bijkomende uitleg over het RUP Open Ruimte

Update 4 oktober 2022

De komende dagen ontvangt elke inwoner een folder met onder andere de planning en antwoorden op veel gestelde vragen over het RUP Open Ruimte. Hiermee wil het bestuur de doelstelling en draagwijdte van het RUP Open Ruimte verder verduidelijken.


Doelstelling van het RUP Open Ruimte

Update 16 augustus 2022

Het bestuur kreeg de voorbije dagen heel wat vragen over het RUP Open Ruimte. Daarom wenst het bestuur de visiekaart en het planproces verder toe te lichten, omdat deze voor heel wat onduidelijkheid hebben gezorgd.

Het RUP Open Ruimte bevindt zich momenteel in de startnotafase waarbinnen de grote lijnen van de visie worden vastgelegd. De startnota is hierbij een eerste stap om in dialoog te kunnen gaan met de bevolking. Op basis van de input uit de participatieronde wordt de opgenomen visie verder verfijnd. Doorheen de verdere opmaak van het RUP wordt zodoende steeds meer richting een afgewerkt beleidsdocument toegewerkt. De eerste publieke raadpleging en adviesvraag is hierbij doorlopen. De ontvangen opmerkingen zullen verwerkt en in overweging genomen worden om te komen tot de opmaak van een voorontwerp-RUP dat in latere fase opnieuw onderworpen wordt aan een openbaar onderzoek. 

De visiekaart in de startnota betreft een maximaal visiebeeld. De zones die afgebakend werden op deze visiekaart zijn zoekzones waarbinnen bij de latere uitwerking/concretisering van het RUP zal onderzocht worden waar de concrete mogelijkheden liggen om de open ruimte en de natuurverbinding te bestendigen en te versterken.

Het bestuur heeft met dit plan niet de intentie op grote schaal herbestemmingen door te voeren, zoals velen de visiekaart interpreteren. Er wordt gestreefd naar de opmaak van een overlay-RUP waarbij de bestemmingen vanuit het gewestplan, de BPA’s en de reeds voorhanden zijnde RUP’s behouden blijven, maar via dit RUP verfijnd kunnen worden. Op deze manier wenst het bestuur verdere versnippering van de open ruimte tegen te gaan en natuurverbinding en -versterking te bewerkstellingen. In een latere fase van het planningsproces kan echter ook blijken dat voor het bereiken van deze doelstelling het noodzakelijk/wenselijk kan zijn plaatselijk herbestemmingen door te voeren. Verder onderzoek zal hierover uitsluitsel dienen te geven. 

De startnota, procesnota en kaartenbundel kan je onderaan terugvinden. De procesnota geeft duiding over de gehele procedure en de volgende fase waarin een openbaar onderzoek zal plaatsvinden. 


Jouw mening over het RUP Open Ruimte telt!

Update 7 juni 2022

Om een gezonde balans en synergie tussen de open ruimte voor landbouw, natuur en mens te ontwikkelen, maakt het bestuur werk van een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Open Ruimte. Met de opmaak van het RUP Open Ruimte wenst het bestuur een uitspraak te doen over de bestemming, inrichting en ontwikkelingsvisie van openruimtegebieden. Na een tijdelijke stopzetting van de procedure in afwachting van de uitkomst van een bovenlokale visie rond weekend- en tweede verblijven wordt opnieuw een participatie- en adviesronde georganiseerd. Je kan jouw opmerkingen en bezwaren over de startnota tot en met 4 augustus 2022 bezorgen.

Jouw mening over deze visie en de timing ervan is van groot belang! Daarom vindt op vrijdag 24 juni 2022 van 18.00 tot 20.00 u in GBS De Puzzel te Begijnendijk een info- en participatiemoment plaats.


Participatie- en adviesronde over het RUP Open Ruimte

Update 31 mei 2022

Het bestuur maakt werk van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Open Ruimte. Met de opmaak van het RUP Open Ruimte wenst het een uitspraak te doen over de bestemming, inrichting en ontwikkelingsvisie van openruimtegebieden waar nog geen uitspraken over gedaan zijn, behalve in het gewestplan. Bijkomend worden enkele zones opgenomen die in het gewestplan geen (duurzame) open ruimte bestemming gekregen hebben, zoals recreatie- en woonuitbreidingsgebied. Het plangebied omvat dan ook bijna het volledige grondgebied van de gemeente, met uitzondering van de woongebieden en de zones voor bedrijvigheid. 

In zitting van het college van burgemeester en schepenen van 28 september 2020 werd een studiebureau aangesteld om het bestuur te begeleiden bij de opmaak van het RUP. Het RUP Open Ruimte omvat een startnota, een procesnota en een kaartenbundel. Deze liggen eveneens ter inzage bij de medewerkers van de dienst omgeving. Voor inzage dien je een afspraak te maken.

Participatie- en adviesronde

Overeenkomstig artikel 2.2.18 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening wordt gedurende 60 dagen een participatie- en adviesronde georganiseerd over de startnota van het RUP. Deze vindt plaats van 6 juni tot en met 4 augustus 2022. Gedurende deze participatie- en adviesronde kan je opmerkingen en bezwaren over de startnota van het RUP bezorgen aan het college van burgemeester en schepenen, Kerkplein 5 te 3130 Begijnendijk of via e-mail aan omgeving@begijnendijk.be. Je kan ze ook tegen ontvangstbewijs afgeven in het gemeentehuis, Kerkplein 5 te 3130 Begijnendijk. De opmerkingen dienen het bestuur uiterlijk op 4 augustus 2022 te bereiken.

Participatiemoment

Het info- en participatiemoment vindt plaats op vrijdag 24 juni 2022 van 18.00 tot 20.00 u in de turnzaal van GBS De Puzzel te Begijnendijk.