Herziening inrichtingsvoorschriften gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Begijnendijk Centrum

Het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor het centrum van Begijnendijk werd in maart 2013 goedgekeurd. In mei 2017 werd het RUP gedeeltelijk herzien.

De gemeente Begijnendijk wenste echter het RUP Centrum Begijnendijk op een aantal punten via de versnelde wijzigingsprocedure conform artikel 7.4.4/1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) opnieuw te herzien.

Concreet werd artikel 0.5 Bepalingen aangaande parkeren’ gewijzigd, waaronder de (ondergrondse) parkeernorm voor meergezinswoningen uit het RUP wordt afgestemd met het RUP Centrum Betekom,

rekening houdend met nieuwe voorschriften voor fiets- en bezoekersparkeren en parkeernormen voor personen met een handicap.

Meergezinswoningen met maximaal 3 bouwlagen zijn toegelaten in het inbreidingsgebied Everbeur in de zone voor rustige woonwijken, met (overdruk)zone voor bescheiden woonaanbod.

Er werden in de voorschriften bijkomende wijzigingen/toevoegingen opgenomen naar aanleiding van de ontvangen adviezen van het Departement Omgeving, het Agentschap Wegen en Verkeer, de provincie

Vlaams-Brabant en de provinciale dienst waterlopen. Deze aanpassingen betreffen o.a. de maximale toegelaten woondichtheid in het inbreidingsgebied Everbeur, een toevoeging rond de

overstromingsgevoeligheid in het inbreidingsgebied, een verduidelijking van de toepassing van het rooilijnplan van de gewestweg N10 – Liersesteenweg en een bepaling rond het bufferen van water.

Concreet worden artikel 4 ‘Gemengde zone’ en artikel 6 ‘zone voor wonen en gemeenschaps- en nutsvoorzieningen’ (projectzone G3), artikel 0.1. ‘Gehanteerde begrippen’ en artikel 0.7. ‘Bepalingen aangaande tuinen, groen,

milieu en water’ van de gedeeltelijke herziening van het RUP Centrum Begijnendijk via de versnelde procedure herzien.

De gemeenteraad ging op 26 oktober 2023 over tot definitieve vaststelling van dit dossier.

De bekendmaking in het Belgisch Staatsblad vond plaats op 23 januari 2024. Deze herziening is officieel van kracht vanaf 7 februari 2024.