Raad voor maatschappelijk welzijn

De raad voor maatschappelijk welzijn regelt alles wat tot de bevoegdheid van het OCMW behoort, tenzij de wet het anders bepaalt. De samenstelling van de raad voor maatschappelijk welzijn is identiek aan de samenstelling van de gemeenteraad. Door hun verkiezing zijn de leden van de gemeenteraad van rechtswege ook verkozen als raadsleden van het OCMW.

De vergaderingen van de raad voor maatschappelijk welzijn zijn openbaar, behalve voor de behandeling van aangelegenheden die de persoonlijke levenssfeer raken. Deze raad komt minimaal tien keer per jaar samen.

De volgende zittingen van de raad voor maatschappelijk welzijn vinden plaats op: 

  • 16 februari 2023,
  • 23 maart 2023,
  • 27 april 2023,
  • 22 juni 2023,
  • 31 augustus 2023,
  • 21 september 2023,
  • 26 oktober 2023,
  • 23 november 2023,
  • 14 december 2023.

Deze data zijn ook van toepassing voor de gemeenteraad. Ze zijn onder voorbehoud en kunnen, indien de omstandigheden dit vereisen, gewijzigd worden.

Samenstelling