Publieke inspraak over het plan-MER voor sectorale voorwaarden voor windturbines VLAREM II

Om mogelijke effecten van sectorale voorwaarden voor windturbines op mens en milieu in kaart te brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage (plan-MER) opgestart. De periode van terinzagelegging van de kennisgeving loopt van 15 december 2021 tot en met 12 februari 2022.

Het onderzochte plan bevat de huidige sectorale geluids- en slagschaduwvoorwaarden voor windturbines en de voorwaarden voor veiligheid. Je kan de kennisgevingsnota van 15 december 2021 tot en met 12 februari 2022 inkijken en er opmerkingen over geven. Zo kan je de milieueffecten aangeven die volgens jou onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kan je voorstellen voor alternatieven formuleren. Je kan de nota ook inkijken bij het Departement Omgeving, het Team Mer of de medewerkers van de dienst omgeving in het gemeentehuis. Je kan jouw opmerkingen op deze kennisgeving tot en met 12 februari 2022 bezorgen via het digitale inspraakformulier, persoonlijk afgifte of een brief aan:

Departement Omgeving
Team Mer, Plan-MER sectorale voorwaarden windturbines (PL277)
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 Brussel

Het Team Mer vraagt ook advies over de kennisgeving aan de betrokken gemeenten en instanties waarvan ze het advies nuttig achten. Na de terinzagelegging neemt het Team Mer een beslissing over de inhoud van het plan-MER, de bijzondere richtlijnen voor het opstellen van het plan-MER en de opstellers van het plan-MER.

Meer info?
www.omgeving.vlaanderen.be/plan-mer-windturbines 

Gepubliceerd op woensdag 15 dec 2021 om 09:00