Ouderschapsverlof

Als je meer tijd wilt om bij jouw kind(eren) te zijn, kan je ouderschapsverlof nemen. Dat verlof is, naast palliatief verlof, verlof voor medische bijstand en mantelzorgverlof, een van de 'thematische' verloven. Dat zijn wettelijk vastgelegde verloven die je het recht geven om gedurende een bepaalde periode in je loopbaan minder of niet te werken.

Voorwaarden

Verwar de thematische verloven niet met het tijdskrediet in de privésector of de ‘gewone’ loopbaanonderbreking in de federale openbare sector, want daarvoor zijn er andere regels en voorwaarden.

Wie?

Je kan ouderschapsverlof nemen voor het kind van wie je ouder bent. Je bent dus:

 • de biologische moeder of biologische vader;

 • de ouder die het kind erkend heeft;

 • de adoptieouder.

Beide ouders kunnen ouderschapsverlof nemen. Als de ene ouder zijn recht op ouderschapsverlof niet (helemaal) opneemt, kan hij dat recht niet overdragen op de andere ouder.

Leeftijdsgrens kind

Het ouderschapsverlof moet beginnen voordat je kind 12 jaar wordt. Als je kind een fysieke of mentale handicap van minstens 66% heeft, is die leeftijdsgrens 21 jaar.

In welke vorm?

Tijdens je ouderschapsverlof kan je ofwel:

 • helemaal niet werken gedurende 4 maanden, naar keuze op te splitsen per maand;
 • halftijds werken gedurende 8 maanden, naar keuze op te splitsen in perioden van minimaal 2 maanden;
 • 4/5 werken gedurende 20 maanden, naar keuze op te splitsen in periodes van 5 maanden;
 • 9/10 werken gedurende maximaal 40 maanden op te splitsen in periodes van 10 maanden (akkoord werkgever is vereist).

Je mag die verschillende mogelijkheden ook afwisselen.

Als je in het onderwijs werkt, kan je jouw ouderschapsverlof in principe niet opsplitsen, tenzij de zomervakantie ertussen valt. In dat laatste geval kan dat, onder bepaalde voorwaarden, wel. Neem daarvoor contact op met je personeelsdienst.

Flexibel ouderschapsverlof

Sinds 1 juni 2019 zijn de mogelijkheden om ouderschapsverlof te nemen, uitgebreid.

 • Als je voltijds werkt, kan je ook 1/10 ouderschapsverlof opnemen. Je hebt daarvoor wel het akkoord van de werkgever nodig. Je kan ook daarvoor een aanmoedigingspremie aanvragen;
 • Je kan jouw ouderschapsverlof voortaan ook voor kortere periodes aanvragen, op voorwaarde dat je werkgever akkoord gaat:
  • bij voltijdse onderbreking: in periodes van één week of een veelvoud ervan. In dat geval kan je geen aanmoedigingspremie krijgen boven op je RVA-uitkering.
  • bij 1/2 onderbreking: in periodes van één maand of een veelvoud ervan. In dat geval kan je wel een aanmoedigingspremie krijgen boven op je RVA-uitkering.

Werk je voor de Vlaamse overheid of het onderwijs? Raadpleeg dan je personeelsdienst, omdat er voor jou mogelijk andere regels gelden.

Ouderschapsverlof als recht

Je werkgever mag het ouderschapsverlof niet weigeren. Hij kan het wel met maximaal 6 maanden uitstellen, op voorwaarde dat hij daarvoor gegronde redenen kan geven. Vanaf de datum van je verlofaanvraag tot drie maanden na het einde van je verlof ben je beschermd tegen ontslag.

Meer informatie

Neem voor meer informatie over ouderschapsverlof en de andere thematische verloven contact op met je personeelsdienst, je vakbond of je plaatselijke RVA-kantoor of lees de brochure van de RVA.

Procedure

Wil je ouderschapsverlof nemen, dan moet je je werkgever vooraf schriftelijk op de hoogte brengen.

Je kan het ouderschapsverlof zowel online als op papier aanvragen. Lees meer over de aanvraag van een thematisch verlof.

Kostprijs

Tijdens je ouderschapsverlof krijg je van de RVA een vervangingsinkomen. Klik door naar ‘Thematische verloven’ en kies de sector die voor jou van toepassing is.

Alleen als je kind geboren of geadopteerd werd vanaf 8 maart 2012, heb je ook voor de vierde maand recht op een uitkering.

Boven op die onderbrekingsuitkering heb je mogelijk nog recht op een extra aanmoedigingspremie van de Vlaamse overheid, op voorwaarde dat je in de privésector of de socialprofitsector werkt.

In sommige gevallen mag je je ouderschapsverlof combineren met een zelfstandige activiteit. Neem daarvoor contact op met de RVA.

Maak hier je afspraak