Omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden

Wanneer heb je een verkavelingsvergunning nodig?

Verkavelen is een grond vrijwillig verdelen in twee of meer kavels om ten minste één van deze kavels te verkopen of te verhuren voor méér dan negen jaar, om er een recht van erfpacht of opstal op te vestigen, of om één van deze overdrachtsvormen aan te bieden, zelfs onder opschortende voorwaarde, zulks met het oog op woningbouw of de oprichting van constructies. Een grond in twee splitsen voor één van de opgesomde doeleinden valt bijgevolg onder de verkavelingsplicht. Dit is ook zo indien slechts één van beide percelen onbebouwd is. Ook de afsplitsing van een stuk tuin is dus vergunningsplichtig.

Voor onderstaande werkend geldt de omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden ook als omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen als ze in de voorwaarden van de omgevingsvergunning opgenomen zijn:

  • Reliëf van de bodem wijzigen
  • Ontbossen
  • Constructies afbreken
  • Vegetatie wijzigen

Hoe aanvragen?

  • Verzamel de nodige documenten
  • Deze vergunning kan je alleen online aanvragen. Surf naar het Omgevingsloket, het online platform van de Vlaamse Overheid.

Neem voor meer informatie contact op met de gemeentelijke dienst Omgeving

Omgevingsvergunning

Op 23 februari 2017 werden de stedenbouwkundige vergunning, de verkavelingsvergunning en de milieuvergunning samengevoegd tot de omgevingsvergunning.

Maak hier je afspraak