Studietoelage voor het hoger onderwijs

De kosten om te studeren, kunnen hoog oplopen. Om iedereen de kans te geven om hoger onderwijs te volgen, geeft de Vlaamse overheid in bepaalde gevallen een studietoelage.

Voorwaarden

Om een studietoelage te krijgen moet je als student aan enkele voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden hebben te maken met:

Je nationaliteit

Je moet op 31 december van het schooljaar waarvoor je de toelage aanvraagt, Belg zijn. Als je geen Belg bent, moet je  of moeten je ouders al een tijd in België wonen, werken of gewerkt hebben.

Je inkomen

Of je een studietoelage krijgt, hangt af van je gezinssituatie en de hoogte van het inkomen van de perso(o)n(en) die in je onderhoud instaan. Naast het loon horen daar ook bv. ontvangen uitkeringen en alimentatiegelden bij.

De onderwijsinstelling en de studie

  • Je moet een erkende opleiding volgen aan een door de Vlaamse Gemeenschap erkende, gefinancierde of gesubsidieerde instelling. Dit kunt je nakijken in het Hogeronderwijsregister. Bepaalde opleidingen komen niet in aanmerking. Er gelden specifieke voorwaarden voor studies in het buitenland;
  • Je opleiding moet leiden tot het behalen van een diploma;
  • Je moet nog voldoende studietoelagekrediet hebben.

Procedure

Als je wilt dat de afdeling Studietoelagen voor jou een dossier opstart en onderzoekt of je in aanmerking komt voor een studietoelage, dan kan je in het digitaal loket op de website www.studietoelagen.be je profiel instellen vanaf 2 juni voorafgaand aan het academiejaar waarvoor je een toelage wenst:

- je vult daar je contactgegevens en bankrekeningnummer in;
- je geeft aan dat je een dossier wenst (ofwel enkel het huidige academiejaar, ofwel elk jaar zolang je studeert)
- je kan een ouder die op hetzelfde adres woont toegang geven om het dossier op te volgen

Let op: in het hoger onderwijs is de student zelf de rechthebbende van een eventuele studietoelage en ook zelf verantwoordelijk voor het in orde brengen van het dossier. Enkel de student kan zijn profiel instellen.

Zodra het dossier is opgestart, ontvang je een e-mail met de vraag om de dossiergegevens na te kijken, eventueel aan te vullen en te bevestigen. Zodra het dossier in behandeling is, houdt de dossierbehandelaar je op de hoogte.

Heb je hulp nodig bij het instellen van je profiel of bij het vervolledigen van je gegevens? Bekijk de verschillende mogelijkheden om hulp te krijgen.

Bedrag

Voor een voltijds studietraject voor het academiejaar 2020-2021 (60 studiepunten)

  • minimumtoelage: € 277,46
  • volledige toelage:
    • € 4 293,85 als je kotstudent bent
    • € 2 577,14 als je geen kotstudent bent.

Voor een deeltijds studietraject voor het academiejaar 2020-2021 (minder dan 60 studiepunten)

Als je een studietraject volgt van minder dan 60 studiepunten, krijg je een percentage van bovenstaande bedragen. Ook hier is de minimumtoelage altijd € 277,46.

Een overzicht van de bedragen in het hoger onderwijs vind je op de website van Studietoelagen. Je kan er ook de maximale behandeltermijn van je dossier terugvinden. Als je het financieel moeilijk hebt, kan je bij de studentenvoorzieningen van je onderwijsinstelling een voorschot aanvragen op je studietoelage.

Regelgeving

Decreet van 8 juni 2007 betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap (B.S. 19 juni 2007)

Maak hier je afspraak