Een sociale woning huren bij een sociaal verhuurkantoor

Een sociaal verhuurkantoor (SVK) is een erkende organisatie die kwaliteitsvolle woningen en appartementen huurt op de private huurmarkt en die vervolgens voor een redelijke huurprijs verder verhuurt aan personen met een bescheiden inkomen. SVK's geven voorrang aan de meest kwetsbare gezinnen en personen.

Als je een woning huurt bij een SVK kan je ook in aanmerking komen voor een huursubsidie of voor een huurpremie.

Voorwaarden

 • Je bent 18 jaar of ouder;
 • Je gezinsinkomen (geïndexeerd) van max. drie jaar terug (voor aanvragen in 2021) bedraagt niet meer dan:
  • € 25 557,00 als je een alleenstaande bent zonder personen ten laste;
  • € 27 698,00 als je een alleenstaande persoon bent met een handicap;
  • € 38 335,00 in alle andere gevallen, plus € 2 143,00 per persoon ten laste.
 • Je mag geen woning of bouwgrond volledig of gedeeltelijk in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebben, in het binnen- of buitenland, op het ogenblik van de inschrijving;
 • Je moet ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister.

Alle info en details over deze voorwaarden kan je vinden op de website van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW).

Procedure

Inschrijving

Om je in te schrijven voor een huurwoning, neem je best eerst telefonisch contact op met een Sociaal verhuurkantoor in de buurt waar je wilt wonen.

Wachtlijst

Na je inschrijving kom je op een wachtlijst. Afhankelijk van je situatie en het aantal beschikbare woningen kan de wachttijd sterk variëren. Informeer je hierover bij je SVK. Je mag je wel bij verschillende sociale verhuurinstanties inschrijven.

Toewijzing

De toewijzing van een woning gebeurt volgens een speciaal toewijzingssysteem: niet de volgorde van inschrijving, maar het inkomen en de woonnood spelen de belangrijkste rol.

Wat meebrengen

Als je langsgaat bij een SVK, neem je best volgende documenten mee:

 • je identiteitskaart;
 • je aanslagbiljet van de personenbelasting van drie jaar terug;
 • documenten van je leefloon of uitkering, bv. mutualiteit, de RVA, het OCMW;
 • een attest van de samenstelling van je gezin (verkrijgbaar bij uw gemeente);
 • als jij of een gezinslid een handicap heeft: een attest van de FOD Sociale zekerheid of de instelling die de invaliditeitsuitkering betaalt;
 • eventueel een attest over onteigening, ongeschiktverklaring of onbewoonbaarverklaring van je huidige woning;
 • een attest dat jij en je gezinsleden die ouder zijn dan 18 jaar, Nederlands spreken of aan het leren zijn (taalkennisvereiste is een toekomstige huurdersverplichting).

Meer informatie over deze documenten lees je op de website van de VMSW.

Bedrag

Als je akkoord gaat met de woning die je wordt aangeboden, sluit je een standaardhuurcontract voor negen jaar af met het SVK. Je betaalt aan het SVK een vaste huurprijs, die niet afhangt van je inkomen.

Een SVK onderhandelt met de eigenaar van de woning, om een zo laag mogelijke huurprijs te verkrijgen. Je betaalt aan het SVK dezelfde huurprijs, als het SVK aan de eigenaar. betaalt. Het SVK helpt je ook om een huursubsidie aan te vragen.

Corona en betaling huurprijs

Sociale huurders met betalingsmoeilijkheden ten gevolge van de coronacrisis nemen best zo snel mogelijk contact op met hun sociaal verhuurkantoor. Het kantoor zal nagaan of de huurder recht heeft op een uitstel van betaling van de huur of een tijdelijke vermindering van de maandelijkse huurprijs. De betalingsachterstand die daardoor ontstaat, zal de huurder nadien afbetalen in maandelijkse schijven.

Als het sociaal verhuurkantoor door de tijdelijke vermindering aan huurinkomsten zelf moeilijkheden ondervindt om de huurprijs te betalen aan de eigenaar-hoofdverhuurder, kan het SVK voor een tijdelijk overbruggingskrediet een beroep doen op een renteloze lening van de VMSW.

Op de website van Wonen-Vlaanderen vind je antwoorden op een aantal vragen over de invloed van de coronamaatregelen op de verhuring van sociale woningen in het Vlaamse Gewest.

Maak hier je afspraak