Collectieve schuldenregeling

Een collectieve schuldenregeling is een gerechtelijke procedure om structurele schuldproblemen aan te pakken. Een schuldbemiddelaar beheert jouw inkomen in jouw plaats en helpt je om op die manier uw schulden af te betalen. Na de collectieve schuldenregeling kan je terug schuldenvrij door het leven.

Voorwaarden

Je komt in aanmerking voor een collectieve schuldenregeling als je met grote structurele schulden worstelt die je onmogelijk binnen een redelijke termijn kunt terugbetalen. Een collectieve schuldenregeling is dus niet bedoeld om tijdelijke betalingsproblemen te regelen.

Handelaars komen net als vennootschapsvormen (nv, bvba,...) niet in aanmerking. Bij structurele schuldproblemen kunnen zij zich beroepen op een faillissement. Bij tijdelijke wanbetalingen kunnen zij beroep doen op de wet 'Continuïteit der ondernemingen'.

Een uitgebreider overzicht van de voorwaarden vind je op de website van Eerste hulp bij schulden.

Procedure

Verzoekschrift

Je vraagt een collectieve schuldenregeling aan met een verzoekschrift in tweevoud bij de arbeidsrechtbank van het arrondissement waar je woont.

Om dit verzoekschrift op te stellen ga je langs bij een OCMW in jouw gemeente of een CAW in jouw regio. Je kan het verzoekschrift ook zelf opstellen. Informeer je hierover bij de arbeidsrechtbank van uw woonplaats.

Bemiddeling

Als je wordt toegelaten tot een collectieve schuldenregeling, stelt de rechter een erkend schuldbemiddelaar aan. De schuldbemiddelaar is onafhankelijk en zal dus evenveel rekening houden met jouw belangen als met de belangen van jouw schuldeisers.

  • Door bemiddeling zal de schuldbemiddelaar tussen jou en je schuldeisers proberen tot een minnelijke aanzuiveringsregeling te komen.
  • Als dit niet lukt, maakt hij daar een verslag van op en kan de rechter op basis daarvan een gerechtelijke aanzuiveringsregeling opleggen.
  • In uitzonderlijke gevallen kan er een totale kwijtschelding van de schulden gevraagd worden aan de rechter.

Kostprijs

Kost

Een collectieve schuldenregeling is niet gratis. Het is wettelijk vastgelegd hoeveel een schuldbemiddelaar mag aanrekenen. De schuldbemiddelaar zal zijn vergoeding altijd ter goedkeuring moeten voorleggen aan de rechter.

Heb je niet genoeg geld om uw schuldbemiddelaar te betalen, dan komt het Fonds ter Bestrijding van de Overmatige Schuldenlast tussenbeide.

Maak hier je afspraak