Overkoepelende renovatiepremie

Heb je plannen om jouw woning te renoveren? Dan kun je misschien rekenen op de steun van de Vlaamse renovatiepremie.

Op 1 februari 2019 is de nieuwe overkoepelende renovatiepremie van start gegaan. Tot en met 31 januari 2019 kon u nog een nieuwe aanvraag indienen voor de oude, uitdovende renovatiepremie (tweede aanvraag tot en met 31 januari 2021).

Voorwaarden

Je kunt een renovatiepremie aanvragen als bewoner of als verhuurder:

 • Bewoner: Je bent meerderjarig en je woont in de woning (domicilie) als eigenaar of als houder van een ander zakelijk recht (met uitzondering van naakte eigendom).
  • Opgelet: De inkomens- en eigendomsvoorwaarden gelden ook voor de meerderjarige medebewoners zonder zakelijk recht. Zij moeten de aanvraag mee ondertekenen. Ze worden echter niet als aanvrager beschouwd, zodat zij eventueel later ook zelf een renovatiepremie kunnen aanvragen.
  • Uitzondering: De inkomens- en eigendomsvoorwaarden gelden niet voor de inwonende personen ten laste en voor de inwonende meerderjarige kinderen en ouders van de aanvrager-bewoner of van de meerderjarige medebewoners, tenzij ze een zakelijk recht hebben in de premiewoning.
 • Verhuurder (natuurlijk persoon): je moet de woning op de aanvraagdatum verhuren aan een sociaal verhuurkantoor voor minstens 9 jaar.
  • Opgelet: Je kunt geen aanvraag meer indienen in de laatste 3 jaar van het lopende huurcontract.

Ontving je in de voorbije 10 jaar al een renovatiepremie (voor jouw huidige of een vorige woning), dan kun je pas 10 jaar na die aanvraag opnieuw een renovatiepremie aanvragen. Een verhuurder kan wel voor elke huurwoning afzonderlijk een renovatiepremie ontvangen.

Ontving je in de voorbije 10 jaar een verbeteringspremie voor jouw huidige woning, dan kun je onder bepaalde voorwaarden wel een renovatiepremie aanvragen, maar dan wordt de gekregen verbeteringspremie van de renovatiepremie afgetrokken als het gaat om werken in dezelfde categorie.

Of je de renovatiepremie krijgt, hangt af van een aantal voorwaarden i.v.m.

 • jouw inkomen
 • jouw woning
 • jouw andere eigendommen
 • jouw facturen

De werken die in aanmerking komen, zijn opgedeeld in 4 categorieën.

Per categorie moet je voor minimum 2.500 euro (excl. btw) aan facturen kunnen voorleggen. Voor categorie 4 'technische installaties' is er een bovengrens voor de berekening van de premie. Bij facturen hoger dan onderstaand maximumbedrag houdt men enkel rekening met dat maximumbedrag voor de berekening:

 • Elektrische installatie: maximaal 3.750 euro (excl. btw)
 • Sanitaire installatie: maximaal 3.750 euro (excl. btw)
 • Centrale verwarming: maximaal 7.500 euro (excl. btw)

U kunt de renovatiepremie 1 of 2 keer aanvragen in een periode van 10 jaar (zie verder: 'Spreiding van aanvragen').

Procedure

Je kunt een renovatiepremie pas aanvragen:

 • na de uitvoering van de werken en als je over de nodige facturen beschikt
 • en vanaf het ogenblik dat je de woning zelf bewoont (domicilie) of verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor voor minstens 9 jaar.

Aanvraagformulier

 • Verzamel alle nodige documenten (kopies van attesten, vergunningen, plannen, ...) en vul het aanvraagformulier en de bijhorende factuurlijst in.
 • Je stuurt het formulier, de factuurlijst en, indien van toepassing, ook de andere documenten die op het aanvraagformulier vermeld staan naar Wonen-Vlaanderen:
 • Foto's toevoegen is geen verplichting, maar wordt wel aangeraden: hoe meer bewijzen in jouw dossier, hoe beter.
 • Je moet GEEN kopie van jouw aanslagbiljet voor personenbelasting bijvoegen. Wonen-Vlaanderen kan jouw inkomen zelf opvragen bij de FOD Financiën. Enkel in uitzonderlijke gevallen moet je een kopie van het aanslagbiljet bezorgen, bv. wanneer je een buitenlands inkomen in een ander land moet aangeven.

Binnen 1 maand na de aanvraag krijgt je een ontvangstbevestiging met jouw dossiernummer. Hou die eerste brief goed bij.

Beslissing en uitbetaling

Wonen-Vlaanderen bekijkt jouw aanvraag. Indien nodig vraagt de dossierbehandelaar bijkomende bewijsstukken op.

Binnen de 8 maanden na een correcte en volledige aanvraag ontvangt je een tweede brief met de voorlopige beslissing:

 • Ofwel krijgt je een brief met een overzicht van de facturen die in aanmerking komen en een berekening van het premiebedrag.
 • Ofwel wordt jouw aanvraag geweigerd. In de brief worden de redenen voor de weigering vermeld.

Ga je akkoord met de berekening, dan moet je verder niets doen. Controleer wel of het juiste rekeningnummer op de beslissingsbrief staat vermeld. De uitbetaling gebeurt binnen de 12 maanden na jouw aanvraag. Je krijgt daarvoor nog een derde brief van Wonen-Vlaanderen met de definitieve beslissing.

Ben je het niet eens met de berekening of met de weigering, dan moet je binnen 1 maand na de beslissing beroep aantekenen.

Bent je het wel eens met de weigering, maar voldoe je op een later moment wel aan alle voorwaarden (inkomen, woning, facturen, ...), dan mag je altijd opnieuw een aanvraag indienen. Kijk eerst goed na of de voorwaarden op dat moment zijn gewijzigd.

Bedrag

Het bedrag van de renovatiepremie bedraagt 20% of 30% van de goedgekeurde facturen (excl. btw) en is voor de 2 aanvragen samen maximaal 10.000 euro.

Premie 30%

De premie bedraagt 30% van de goedgekeurde facturen (excl. btw) als het inkomen onderstaande bedragen niet overschrijdt:

 • alleenstaanden: 31.550 euro
 • alleenstaande met 1 persoon ten laste: 44.160 euro
 • alleenstaanden met meerdere personen ten laste: 44.160 euro + 3.540 euro per bijkomende persoon ten laste
 • gehuwden en samenwonenden: 44.160 euro
 • gehuwden en samenwonenden met personen ten laste: 44.160 euro + 3.540 euro per persoon ten laste.

Wie recht heeft op het premiebedrag van 30%, ontvangt per categorie een minimumpremie van 1.250 euro. De maximumpremie per categorie bedraagt 3.333 euro.

Ook wie de woning verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor voor minimum 9 jaar heeft recht op een premie van 30%, maar geen recht op de minimumpremie.

Opgelet: het maximumbedrag van de premie, voor de 4 categorieën samen, is nooit meer dan 10.000 euro.

Premie 20%

De premie bedraagt 20% van de goedgekeurde facturen (excl. btw) in alle andere gevallen. Per categorie is de premie beperkt tot 2.500 euro (er is geen minimumpremie). Als je een premie aanvraagt voor twee categorieën, ontvangt u maximaal 5.000 euro.

Opgelet: het maximumbedrag van de premie, voor de 4 categorieën samen, is nooit meer dan 10.000 euro.

Voorbeeld

Je kunt genieten van een premie van 30% en ontvangt bv. 6.666 euro voor de eerste premieaanvraag (twee categorieën), dan kunt voor jouw tweede premieaanvraag nog maximaal 3.334 euro krijgen.

Als je een premie van 20% krijgt, dan kun je voor de eerste premieaanvraag (twee categorieën) nooit meer dan 5.000 euro krijgen. Voor een tweede aanvraag kun je dan nog eens maximaal 5.000 euro krijgen.

Spreiding van aanvragen

Je kunt als persoon maximum 2 keer een renovatiepremie krijgen in een periode van 10 jaar (te rekenen vanaf de datum van de 1ste aanvraag - de aanvraagdatum staat vermeld op de ontvangstmelding). In die periode kan elke categorie van werken slechts 1 keer worden aangevraagd (opgelet: verhuurders kunnen wel voor elke huurwoning een afzonderlijke premie krijgen).

Wanneer je de tweede schijf kunt aanvragen, hangt af van jouw inkomen.

Wie recht heeft op een premie van 20%, kan max. 2 categorieën per aanvraag kiezen. Als u een 2de keer een renovatiepremie aanvraagt voor de nog resterende categorieën, kan dit:

 • ten vroegste 1 jaar na de datum van de 1ste aanvraag
 • en ten laatste 2 jaar na de datum van de 1ste aanvraag.

Wie recht heeft op een premie van 30% (lage inkomens en verhuurders) kan de 2 aanvragen vrij spreiden over een periode van 10 jaar. Je hebt in dit geval ook de mogelijkheid om bij de eerste aanvraag het aantal categorieën vrij te kiezen. Let wel: als je bij de eerste aanvraag meteen alle 4 categorieën kiest, dan is er geen tweede aanvraag meer mogelijk de komende 10 jaar.

Het premiebedrag bij de eerste aanvraag is bepalend voor de spreiding:

 • Had je bij de eerste aanvraag recht op 30%, dan heb je steeds de mogelijkheid om de twee aanvragen te spreiden over een periode van 10 jaar, ook al heb je op het moment van de tweede aanvraag hooguit recht op 20%.
 • Had je bij de eerste aanvraag recht op 20%, dan moet je ten laatste 2 jaar na aanvraag een tweede aanvraag indienen, ook al heb je dan recht op 30%

Opgelet: op het tijdstip van de eerste EN de tweede aanvraag moeten steeds alle voorwaarden vervuld zijn. Het is mogelijk dat je een premie krijgt voor de eerste aanvraag, maar dat je in de daaropvolgende jaren niet langer aan alle inkomens- of eigendomsvoorwaarden voldoet voor een tweede aanvraag. In dat geval kun je geen aanvraag indienen voor de resterende categorieën.