Huwelijk

Het huwelijk is een verbintenis tussen twee mensen, voltrokken door een ambtenaar van de burgerlijke stand. Het huwelijk vindt plaats in het gemeentehuis, maar kan eventueel ook op een andere openbare plaats met neutraal karakter als de gemeenteraad zo een plaats heeft aangewezen.

Voorwaarden

De voorwaarden om te kunnen trouwen, worden bepaald door de wet van het land waarvan men de nationaliteit heeft. De belangrijkste huwelijksvoorwaarden voor Belgen zijn:

  • minimumleeftijd: de minimumleeftijd om te trouwen, is 18 jaar. De jeugdrechtbank kan die leeftijdsbeperking opheffen als daar goede redenen voor zijn.
  • toestemming van de echtgenoten: beide partners moeten vrijwillig toestemmen in het huwelijk. Een gedwongen huwelijk is dus verboden.
  • afwezigheid van een huwelijksbeletsel: huwelijken tussen personen die onderling een te nauwe bloed- of aanverwantschap hebben, zijn verboden. De koning kan, om gewichtige redenen, dat verbod opheffen. Zo'n verzoek moet gericht worden aan de minister van Justitie.
  • verbod op bigamie: iemand die al getrouwd is, mag geen ander huwelijk aangaan. Dat verbod geldt ook voor vreemdelingen die in België trouwen, zelfs als hun eigen nationale wet polygamie toestaat. Bigamie is een strafbaar feit.
  • verbod op schijnhuwelijk: een huwelijk waarbij de intentie van de minstens één van de echtgenoten niet gericht is op het totstandbrenging van een duurzame levensgemeenschap, maar alleen op het verkrijgen van een verblijfsrechtelijk voordeel, is verboden.

De voorwaarden voor vreemdelingen worden bepaald door hun eigen nationale wet.

Procedure

Ten vroegste 6 maanden en ten laatste 14 dagen voor de geplande huwelijksdatum moet je de huwelijksaangifte doen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar een van de aanstaande echtgenoten woont of ingeschreven is in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister.

Wonen beide partners in het buitenland? Dan kan je aangifte doen in:

  • de laatste woonplaats van jou of jouw partner,
  • de woonplaats van een bloedverwant tot en met de tweede graad (dat zijn grootouders, ouders, broers, zussen, kinderen, kleinkinderen) van jou of jouw partner,
  • de geboorteplaats van jou of jouw partner. 

Als je een andere nationaliteit hebt, moet je eerst de nodige documenten voorleggen aan de medewerkers van de dienst burgerzaken. Deze documenten mogen max. 6 maanden oud zijn.

Eventueel kan je getuigen aanduiden (max. 4) om aanwezig te zijn bij de huwelijksvoltrekking en de huwelijksakte mee te ondertekenen. Een getuige moet meerderjarig zijn, maar hoeft geen bloedverwant te zijn.

Op de huwelijksdag word je door een ambtenaar van de burgerlijke stand in de echt verbonden. De ambtenaar maakt dadelijk een huwelijksakte op en ondertekent die digitaal.

Het burgerlijk huwelijk kan pas voltrokken worden min. 14 dagen en max. 6 maanden na de huwelijksaangifte, op voorwaarde dat alle documenten in orde zijn. Het burgerlijk huwelijk moet plaatsvinden voor het eventuele religieuze huwelijk.

Wat meebrengen

  • Beide partners en de eventuele getuigen moeten hun identiteitskaart meenemen.
  • Als er een huwelijkscontract is, moet je niet langer een attest van de notaris voorleggen. De akte wordt door de notaris geregistreerd in het Centraal Register van Huwelijksovereenkomsten.

Bedrag

De kostprijs bedraagt € 20,00. 

Regelgeving

Artikelen 75, 76 en 144 tot 171 van het Burgerlijk Wetboek

Reglementen en verordeningen

Gerelateerde items