Tijdelijk huisverbod

Het openbaar ministerie kan onder andere op feiten van intra-familiaal geweld reageren door een tijdelijk huisverbod op te leggen. Het opleggen van een tijdelijk huisverbod kan bij alle omstandigheden waarbij de aanwezigheid van een meerderjarige persoon in de verblijfplaats een ernstig en onmiddellijk gevaar oplevert voor de veiligheid van één of meerdere personen die dezelfde verblijfplaats betrekken. Er hoeft dus niet noodzakelijk een affectieve band te zijn tussen de betrokkenen.

Voorwaarden

De beslissing tot een tijdelijk huisverbod houdt in:

  • Verplichting voor de uithuisgeplaatste om de gemeenschappelijke verblijfplaats onmiddellijk te verlaten.
  • Verbod om die verblijfplaats te betreden, zich er op te houden of er aanwezig te zijn gedurende de periode dat een tijdelijk huisverbod loopt.
  • Verbod om contact op te nemen met de personen aangeduid in het bevel tot tijdelijk huisverbod en die ook de verblijfplaats betrekken gedurende de periode dat een tijdelijk huisverbod loopt.

Procedure

De procureur des Konings neemt de beslissing tot tijdelijk huisverbod nadat de politie de uit huis te plaatsen persoon heeft verhoord. De procureur des Konings moet zijn beslissing motiveren en deze wordt afgetoetst door de familierechtbank.

De wetgever heeft voorzien heeft dat een tijdelijk huisverbod ook kan opgelegd worden wanneer er nog geen sprake is van een misdrijf.

De maximumduur bedraagt 14 dagen en gaat in vanaf de mondelinge mededeling ervan aan de uithuisgeplaatste.

Binnen de termijn van 14 dagen zal een zitting van de familierechtbank doorgaan. Tijdens de zitting van de familierechtbank kan de beslissing genomen worden om de maatregel tijdelijk huisverbod te verlengen. De duur van deze verlenging kan maximaal drie maanden bedragen.

Gedurende een tijdelijk huisverbod krijgt het bevoegde justitiehuis aan mandaat om aan de slag te gaan met de uithuisgeplaatste en zijn context. De uithuisgeplaatste is verplicht om zelf contact op te nemen met het justitiehuis.

De justitieassistent gaat zowel met de uithuisgeplaatste aan de slag alsook met de personen die nog op de te beschermen verblijfplaats wonen. De justitieassistent moet ten aanzien van de opdrachtgever op regelmatige tijdstippen rapporteren over het verloop van het tijdelijk huisverbod, het risico op toekomstig geweld, de stappen die de betrokken partijen eventueel (willen) zetten in het zoeken naar hulp,…

Indien door de personen die nog op te beschermen verblijfplaats wonen om bijstand op de zitting van de familierechtbank wordt gevraagd, wordt dit steeds opgenomen door de diensten slachtofferonthaal.

Overtredingen

De overtreding van het door de procureur des Konings bevolen verbod of van het door de familierechtbank verlengde verbod is een misdrijf dat werd strafbaar gesteld met een gevangenisstraf van 8 dagen tot één jaar en/of een geldboete van € 26 tot € 100.

Maak hier je afspraak