Internering

U hebt een misdrijf gepleegd, maar lijdt aan een geestesstoornis. Die geestesstoornis maakt dat u niet in staat bent om uw daden te controleren. De rechter kan daarom beslissen u te interneren, en dat met een dubbel doel:

  • de maatschappij beschermen
  • u de nodige zorgen bieden zodat u opnieuw een plaats kunt innemen in de maatschappij

Voorwaarden

  1. U heeft een misdrijf gepleegd dat de fysieke of psychische integriteit van derden aantast of bedreigt
  2. en u lijdt op het ogenblik van de beslissing aan een geestesstoornis die uw oordeelsvermogen of de controle over uw daden tenietdoet of ernstig aantast
  3. en het gevaar bestaat dat u opnieuw strafbare feiten pleegt.

Procedure

De gerechtelijke overheid kan tijdens de gerechtelijke procedure een psychiatrisch deskundigenonderzoek aanvragen. Dit psychiatrisch deskundigenonderzoek is een vereiste voor internering. Als uit het onderzoek blijkt dat aan de voorwaarden is voldaan, kan de rechtbank de internering uitspreken.

Tijdens de volledige gerechtelijke procedure moet u zich verplicht laten bijstaan door een advocaat. U kan zich tijdens het deskundigenonderzoek ook door een arts laten bijstaan.

Wanneer u geïnterneerd bent, beslist de kamer voor de bescherming van de maatschappij hoe de internering concreet zal verlopen. Zo kan de kamer voor de bescherming van de maatschappij u in een forensisch psychiatrisch centrum plaatsen, waar u verplicht moet verblijven. De kamer voor de bescherming van de maatschappij kan u ook in vrijheid stellen op proef. In dat geval moet u voorwaarden naleven en volgt een justitieassistent uw situatie op. Een voorwaarde kan zijn dat u zich in een gespecialiseerde instelling laat opnemen en behandelen.

De justitieassistent heeft regelmatig een gesprek met u op zijn kantoor en gaat na of u problemen hebt bij het naleven van de voorwaarden. De justitieassistent brengt verslag uit aan de kamer voor de bescherming van de maatschappij. Het verslag bevat gegevens over uw levenssituatie en de voorwaarden die u moet naleven.

De kamer voor de bescherming van de maatschappij kan de voorwaarden aanpassen, schorsen of nader omschrijven. Ze herbekijkt op regelmatige tijdstippen uw situatie.

Maak hier je afspraak