Internering

Je hebt een misdrijf gepleegd, maar lijdt aan een geestesstoornis. Die geestesstoornis maakt dat je niet in staat bent om je daden te controleren. De rechter kan daarom beslissen je te interneren, en dat met een dubbel doel:

  • de maatschappij beschermen
  • jou de nodige zorgen bieden zodat je opnieuw een plaats kunt innemen in de maatschappij

Voorwaarden

  1. je hebt een misdrijf gepleegd dat de fysieke of psychische integriteit van derden aantast of bedreigt
  2. en je lijdt op het ogenblik van de beslissing aan een geestesstoornis die je oordeelsvermogen of de controle over je daden tenietdoet of ernstig aantast
  3. en het gevaar bestaat dat je opnieuw strafbare feiten pleegt.

Procedure

De gerechtelijke overheid kan tijdens de gerechtelijke procedure een psychiatrisch deskundigenonderzoek aanvragen. Dit psychiatrisch deskundigenonderzoek is een vereiste voor internering. Als uit het onderzoek blijkt dat aan de voorwaarden is voldaan, kan de rechtbank de internering uitspreken.

Tijdens de volledige gerechtelijke procedure moet je je verplicht laten bijstaan door een advocaat. Je kan je tijdens het deskundigenonderzoek ook door een arts laten bijstaan.

Wanneer je geïnterneerd bent, beslist de kamer voor de bescherming van de maatschappij hoe de internering concreet zal verlopen. Zo kan de kamer voor de bescherming van de maatschappij je in een forensisch psychiatrisch centrum plaatsen, waar je verplicht moet verblijven. De kamer voor de bescherming van de maatschappij kan je ook in vrijheid stellen op proef. In dat geval moet je voorwaarden naleven en volgt een justitieassistent jouw situatie op. Een voorwaarde kan zijn dat je je in een gespecialiseerde instelling laat opnemen en behandelen.

De justitieassistent heeft regelmatig een gesprek met jou op zijn kantoor en gaat na of je problemen hebt bij het naleven van de voorwaarden. De justitieassistent brengt verslag uit aan de kamer voor de bescherming van de maatschappij. Het verslag bevat gegevens over jouw levenssituatie en de voorwaarden die je moet naleven.

De kamer voor de bescherming van de maatschappij kan de voorwaarden aanpassen, schorsen of nader omschrijven. Ze herbekijkt op regelmatige tijdstippen jouw situatie.

Maak hier je afspraak