Een klacht is een manifeste uiting van ontevredenheid over de wijze waarop de gemeentelijke administratie bij een bepaalde aangelegenheid (niet) heeft gehandeld of de wijze waarop men zich heeft gedragen.

Een klachtindiener is de burger, rechtspersoon, groep, vereniging of andere overheid, optredend in zijn hoedanigheid als klant van de gemeente Begijnendijk.

Voor wie

Iedereen kan een klacht indienen over handelingen of gedragingen van de administratie van het gemeentebestuur van Begijnendijk. Een handeling van een persoon, die werkt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Begijnendijk, wordt beschouwd als een handeling van de gemeente Begijnendijk. De klachtindiener moet wel een rechtstreeks en persoonlijk belang hebben bij de klacht.

Voorwaarden

De klacht moet betrekking hebben op handelingen of gedragingen van de diensten van het gemeentebestuur van Begijnendijk. Een vraag tot dienstverlening of een eerste spontane melding van een probleem valt hier niet onder. De feiten waarop de klacht betrekking hebben moeten duidelijk omschreven zijn en mogen niet langer dan één jaar voor de indiening van de klacht plaatsgevonden hebben. De klacht mag niet kennelijk onredelijk zijn. Een klacht mag geen uiting zijn van algemene ontevredenheid over het gevoerde beleid. Ze moet steeds gaan over een specifiek dossier waarbij de burger individueel en actueel betrokken is en waarbij de gebeurtenis waarover de klacht gaat ook nadelige of schadelijke gevolgen had voor de klachtindiener.

De klacht mag geen betrekking hebben op feiten waarover al eerder door dezelfde persoon een klacht is ingediend, tenzij er nieuwe feiten aan het licht komen. De klacht mag geen betrekking hebben op feiten waarop een georganiseerd beroep mogelijk is of waarop een verzekeringsprocedure, een gerechtelijke procedure of een procedure bij de Raad van State loopt of gevoerd werd. Klachten waarbij het gemeentebestuur geen betrokken partij is, zijn niet ontvankelijk. De klachtindiener moet zijn naam en adres bekendmaken. Anonieme klachten zijn niet ontvankelijk. De klachtindiener moet een rechtstreeks en persoonlijk belang hebben bij de behandeling van de klacht.

Hoe aanvragen

Klachten moeten schriftelijk en in het Nederlands ingediend worden per brief, mail, fax, online invulformulier of persoonlijke overhandiging.

Kostprijs

Gratis

Afhandeling

De gemeente Begijnendijk bevestigt binnen de 15 werkdagen per kerende de ontvangst en

(niet-)ontvankelijkheid van de klacht en ontvangt een registratienummer. De klacht wordt opgevolgd door een klachtencoördinator. De klachtencoördinator is verplicht het beroepsgeheim te respecteren en de strikte neutraliteit in acht te nemen. De gemeente handelt de klacht af binnen 45 werkdagen (éénmalig gemotiveerd te verlengen met 45 werkdagen) na ontvangst van de klacht. De gemeente informeert de klager schriftelijk over de bevindingen van het onderzoek en als er elders een klacht of beroep kan worden ingediend, dan wordt dit vermeld

Openingsuren & contact

Beleid

adres
Kerkplein 53130 Begijnendijk
Stratenplan
Toon op Google Maps
Tel. tel.
016 53 66 77
Fax fax
016 53 26 12
e-mail
beleid@begijnendijk.be