Het verstrekken van informatie uit de bevolkingsregisters gebeurt :

  • in de vorm van uittreksels uit de registers
  • via getuigschriften die aan de hand van die registers opgemaakt zijn
  • door raadpleging van de registers
  • door verstrekking van personenlijsten uit de registers
  • in de vorm van statistische gegeven

Raadpleging van de registers

Met jouw elektronische identiteitskaart kan je jouw gegevens controleren in het rijksregister.

Verstrekking aan derden van personenlijsten uit de registers

Geen enkele lijst van personen ingeschreven in de registers mag aan derden worden verstrekt.

Dit verbod is niet van toepassing op de openbare overheden of instellingen die door of krachtens de wet gemachtigd zijn om dergelijke lijsten te verkrijgen en dit voor de informatie waarop die machtiging slaat. Alle aanvragen moeten worden gericht aan het college van burgemeester en schepenen.

Verstrekking van statistische gegevens uit de registers

Het college van burgemeester en schepenen kan toestemming verlenen om aan derden statistische gegevens uit de registers te verstrekken op voorwaarde dat identificatie van de in de registers ingeschreven personen onmogelijk is.

Dit kan op schriftelijk verzoek met vermelding van het beoogde doel, aan het College van Burgemeester en Schepenen, Kerkplein 5, 3130 Begijnendijk

Hoe aanvragen

Je kan een uittreksel uit de registers - of een getuigschrift dat aan de hand van die registers is opgemaakt – verkrijgen bij de dienst burgerzaken op het gemeentehuis voor zover de inlichtingen die zij bevatten op jouw betrekking hebben.

Openingsuren & contact

Burgerzaken

adres
Kerkplein 53110 Begijnendijk
Stratenplan
Toon op Google Maps
Tel. tel.
016 53 66 66
Fax fax
016 53 26 12
e-mail
burgerzaken@begijnendijk.be