Op zondag 26 mei 2019 trekt iedereen opnieuw naar de stembus voor de federale, regionale en Europese verkiezingen. In Begijnendijk zullen meer dan 8 000 kiezers hun stem uitbrengen. Het stemmen gebeurt op traditionele wijze met potlood en papier. De stemlokalen zijn geopend van 8.00 tot 14.00 u. Wil je graag meer info? Dan kan je terecht op www.verkiezingen.fgov.be. Onder de rubriek ‘Kiezer’ vind je een heel aanbod aan algemene informatie over de verkiezingen.

 

Inontvangstneming aanwijzing getuigen

Update 8 mei 2019

De voorzitter van het kantonhoofdbureau C neemt op dinsdag 21 mei 2019 tussen 14.00 en 16.00 u de aanwijzing van de getuigen in ontvangst voor alle stembureaus en voor de stemopnemingsbureaus C. Op datzelfde ogenblik neemt de voorzitter van de kantonhoofdbureaus A en B de aanwijzing van de getuigen voor stemopnemingsbureaus A en B in ontvangst. Dit gebeurt op het vredegerecht van Aarschot, Begijnhof 29 te 3200 Aarschot.

 

Een geldige stem uitbrengen

 
Update 8 mei 2019

Om geldig te stemmen mag je per verkiezing slechts binnen één lijst stemmen uitbrengen. Dit kan door een lijststem, nl. in het vakje bovenaan de lijst, of een naamstem, nl. naast de naam van één of meerdere kandidaten, uit te brengen. Als je tegelijkertijd een lijststem en één of meerdere naamstemmen binnen deze lijst uitbrengt, wordt met de lijststem geen rekening gehouden. Breng je stemmen (lijst- of naamstemmen) uit op de verschillende lijsten? Dan wordt jouw stem als ongeldig beschouwd en niet meegeteld.

 

Oproepingsbrief

 
Update 8 mei 2019

Je mag jouw oproepingsbrief ten laatste vijftien dagen voor de verkiezingen in de brievenbus verwachten. Is dat niet het geval? Dan kan je een duplicaat afhalen bij de medewerkers van de dienst burgerzaken in het gemeentehuis. De dienst burgerzaken is op de verkiezingsdag geopend tussen 9.00 en 12.00 u. Merk op dat er op dat ogenblik alleen duplicaten van oproepingsbrieven of volmachtformulieren en geen attesten van verblijf in het buitenland afgeleverd kunnen worden. Voor andere dienstverlening vragen de medewerkers om tijdens de reguliere openingsuren langs te komen.

 

Mindervaliden

 
Update 8 mei 2019

Ben je wegens een handicap niet in staat om je alleen naar het stemhokje te begeven om jouw stem uit te brengen? Dan kan je je, met de toestemming van de voorzitter van jouw stembureau, door iemand laten begeleiden of bijstaan. Er wordt bovendien op elke stemlocatie een aangepast stemhokje voorzien dat speciaal is ingericht voor kiezers met een handicap, in het bijzonder rolstoelgebruikers. Wil je hiervan gebruikmaken? Ga dan naar het stembureau dat staat vermeld op jouw oproepingsbrief. Een bijzitter van het bureau zal je begeleiden naar het aangepast stemhokje.

 

Aanplakborden

Update 25 april 2019

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 23 april 2019 besloten de aanplakborden voor de verkiezingsaffiches te plaatsen aan de Sint-Luciakerk te Begijnendijk en GBS De Klimroos te Betekom.

 

Stemmen per volmacht

Update 8 april 2019

In België geldt de stemplicht: iedereen die wordt opgeroepen, moet verplicht naar de stembus. Kan je de dag van de verkiezingen niet naar het stembureau om jouw stem uit te brengen? Dan heb je een attest nodig dat bewijst dat je niet kan gaan stemmen en moet je een volmacht aan een andere kiezer geven. Deze kiezer moet gaan stemmen in het stembureau dat op jouw oproepingsbrief staat.

Een Belgische kiezer kan alleen aan een andere Belgische kiezer een volmacht geven. Een kiezer uit een andere EU-lidstaat kan aan een Belgische kiezer of een kiezer uit een andere EU-lidstaat een volmacht geven. Let op! Een kiezer mag slechts één volmacht krijgen. De onmogelijkheid om te gaan stemmen dient aangetoond te worden met een medisch attest bij ziekte of medische redenen, een attest van de werkgever bij beroeps- of dienstredenen, een attest van de onderwijsinstelling bij studieredenen, een attest van de inrichting bij een toestand van vrijheidsbeneming door een rechterlijke maatregel of een attest van de religieuze overheid bij redenen in verband met jouw geloofsovertuiging waardoor je in de onmogelijkheid verkeert om je bij het stembureau aan te melden. Bij een verblijf in het buitenland wegens vakantie wordt de onmogelijkheid vastgesteld door de burgemeester, na voorlegging van de nodige bewijsstukken of op basis van een verklaring op eer als je geen bewijsstukken kan voorleggen. De burgemeester levert ook een attest af bij de uitoefening van het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger.

Om de volmacht te kunnen uitoefenen in het stembureau van de volmachtgever dient de volmachtkrijger de dag van de verkiezingen in het bezit te zijn van het ingevuld en ondertekend volmachtformulier met het bijhorende attest, de oproepingsbrief van de volmachtgever, zijn eigen oproepingsbrief en zijn eigen identiteitskaart. Het volmachtformulier kan je downloaden via https://www.verkiezingen.fgov.be/ of afhalen bij de medewerkers van de dienst burgerzaken in het gemeentehuis. Zij kunnen jou eveneens aanvullende toelichtingen geven. 

 

Uitvaardiging politiebesluit

Update 8 april 2019
 
Op 11 maart 2019 vaardigde de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant een politiebesluit uit om het rustig en ordelijk verloop van de verkiezingscampagne te verzekeren. Het besluit bepaalt o.a. dat er geen propaganda mag aangebracht worden op het openbaar domein, behalve waar dit uitdrukkelijk voorzien is door de gemeente. Op privaat domein mag enkel reclame voorzien worden mits toestemming van de eigenaar of gebruiksgerechtigde. Het besluit regelt ook het gebruik van gemotoriseerde optochten. Verder bepaalt het dat er geen campagne gevoerd mag worden tussen 22.00 en 7.00 u. Tenslotte legt het de regels vast voor de verkiezingsdag. 

 

Maak de verkiezingen achter de schermen mee!

Update 6 maart 2019

Om alles in goede banen te leiden, is het gemeentebestuur op zoek naar geëngageerde vrijwilligers die de verkiezingen de dag zelf van op de eerste rij willen meemaken. Je kan jezelf kandidaat stellen als voorzitter, bijzitter of secretaris van een stem- of telbureau. De medewerkers van het gemeentebestuur voorzien de nodige opleiding voor de voorzitters, zodat ze er op 26 mei 2019 helemaal klaar voor zijn. Op de dag zelf zorgen zij voor eten en drinken. Je krijgt na afloop ook een kleine financiële vergoeding. 

Draag je graag jouw steentje bij? Ben je minstens 18 jaar, Belg en stemgerechtigd? Bezorg dan zeker voor vrijdag 22 maart 2019 jouw gegevens aan de medewerkers van dienst burgerzaken in het gemeentehuis via tel. 016 53 66 64 of verkiezingen@begijnendijk.be.

 

Recht van inzage en bezwaar tegen de kiezerslijst

Update 4 maart 2019

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis dat iedereen zich vanaf 1 maart 2019 tot uiterlijk 14 mei 2019 (de 12e dag voor de verkiezingen) op volgende dagen en uren:
- maandag van 9.00 tot 12.00 u en van 17.30 tot 19.30 u,
- dinsdag tot donderdag van 9.00 tot 12.00 u en van 13.30 tot 16.30 u,
- vrijdag van 9.00 tot 12.00 u

tot de gemeentesecretarie op volgend adres:
Gemeentehuis Begijnendijk
dienst burgerzaken
Kerkplein 5
3130 Begijnendijk

kan wenden om na te gaan of hijzelf of een ander op de kiezerslijst staat, vastgesteld op 1 maart 2019, dan wel met de juiste vermelding erop staat.

Tijdens de hierboven vermelde periode kan ieder die ten onrechte ingeschreven, weggelaten of van de kiezerslijst geschrapt is, of voor wie de in deze lijst opgenomen vermeldingen (naam, voornamen, geboortedatum, geslacht, hoofdverblijfplaats en identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen) onjuist zijn, bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen.

Tijdens diezelfde periode kan ieder die de kiesbevoegdheidsvoorwaarden vervult, in de kieskring waarin de gemeente ligt waar hij op de kiezerslijst is ingeschreven, bij het college bezwaar indienen tegen de inschrijving, schrapping of weglating van namen van de kiezerslijst, of tegen enige onjuistheid in de vermeldingen (naam, voornamen, geboortedatum, geslacht, hoofdverblijfplaats en identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen).

Het bezwaar wordt ingediend bij verzoekschrift (of mondeling wanneer de verzoeker verklaart niet in staat te zijn te schrijven) en moet, samen met de bewijsstukken waarvan de verzoeker gebruik wenst te maken, tegen ontvangstbewijs neergelegd worden op de gemeentesecretarie of onder een ter post aangetekende omslag worden gericht aan het college van burgemeester en schepenen.

Het college van burgemeester en schepenen doet over elk bezwaar uitspraak binnen een termijn van vier dagen te rekenen vanaf het indienen van het verzoekschrift (of van het proces-verbaal in geval van een mondeling bezwaar) en in elk geval uiterlijk op 18 mei 2019. De datum waarop het bezwaar onderzocht zal worden, wordt ter kennis gebracht van de verzoeker en in voorkomend geval, van de betrokken partijen. Ten minste vierentwintig uur voor de vergadering waarop het bezwaar onderzocht zal worden, worden het dossier van de bezwaren en een uitgebreid verslag op de secretarie ter beschikking gehouden van de partijen, hun advocaten en hun gemachtigden.

Het college van burgemeester en schepenen doet uitspraak in openbare vergadering op verslag van een lid van het college en na de partijen, hun advocaten of gemachtigden te hebben gehoord, indien zij verschijnen.

Een beroep tegen de beslissing van het college van burgemeester en schepenen kan alleen tijdens de zitting ingediend worden. De partijen die niet verschijnen worden geacht de beslissing van het college te aanvaarden. Wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde partijen geen verklaring van beroep ondertekenen, is de beslissing van het college definitief.

Meer informatie met betrekking tot de hierboven omschreven procedure kan bekomen worden op de gemeentesecretarie. De procedure inzake het indienen van bezwaren bij het college van burgemeester en schepenen en beroep bij het hof van beroep is vervat in de artikelen 18 tot 39 van het Kieswetboek.

Openingsuren & contact

Burgerzaken

adres
Kerkplein 53110 Begijnendijk
Stratenplan
Toon op Google Maps
Tel. tel.
016 53 66 66
Fax fax
016 53 26 12
e-mail
burgerzaken@begijnendijk.be