Bekendmaking zetels bijzonder comité 

(Update 14 december 2018)


Wetgevend kader

Uiterlijk de 61e dag na de gemeenteraadsverkiezingen maakt de algemeen directeur op de gemeentelijke webstek bekend hoeveel zetels er in het bijzonder comité voor de sociale dienst aan de verschillende lijsten of groepen van lijsten toekomen.

Aantal

Het aantal leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst (zonder de voorzitter!) bedraagt voor de gemeente: 6 leden.

De lijsten N-VA, Leef en S.A.F.E. hebben zich verbonden. Dit maakt de zetelverdeling als volgt:

 • MBG: 2 zetels
 • Samen: 2 zetels
 • N-VA/Leef/S.A.F.E.: 2 zetels

 

Bericht tot oproeping van de kiezers

(Update 3 oktober 2018)

 Het college van burgemeester en schepenen deelt de kiezers van de gemeente mee dat op zondag 14 oktober 2018 de verkiezing plaatsvindt van:

 • 21 gemeenteraadsleden;
 • 16 provincieraadsleden.

Het college verzoekt de kiezers om op de dag van de verkiezingen naar het stemlokaal te gaan dat op hun oproepingsbrief wordt vermeld. De tabel bij dit bericht bevat de nummers en adressen van de stembureaus en stemlokalen in de gemeente. De kiezers moeten hun oproepingsbrief en hun identiteitsbewijs bij zich hebben.

De kiezers kunnen stemmen van 8 uur tot 13 uur.

Kiezers die een week voor de verkiezingen nog geen oproepingsbrief hebben ontvangen of niet meer in bezit hebben, kunnen tot zondag 14 oktober, 12 uur ’s middags, een duplicaat afhalen op het gemeentesecretariaat, op het volgende adres:

Kerkplein 5, 3130 Begijnendijk.

De volgende kiezers hebben recht op de terugbetaling van hun reiskosten:

 • personen die op de dag van de verkiezingen niet meer in de gemeente verblijven waar ze moeten gaan stemmen;
 • loon- of weddetrekkenden die hun beroep uitoefenen in het buitenland of in een andere gemeente dan waar ze moeten stemmen, en de leden van hun gezin die met hen samenwonen;
 • studenten die voor hun studies in een andere gemeente verblijven dan waar ze moeten stemmen;
 • personen die in behandeling zijn in een verpleeg- of gezondheidsinrichting in een andere gemeente dan waar ze moeten stemmen.

Alleen reiskosten voor een binnenlands traject kunnen worden terugbetaald.

Kiezers die gebruikmaken van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) kunnen op de dag van de verkiezingen op vertoon van hun oproepingsbrief een gratis treinkaartje tweede klasse, heen en terug, bij het loket verkrijgen. De NMBS factureert de kosten voor de gratis treinkaartjes aan de hand van de provinciale NMBS-code op de oproepingsbrief van de kiezers in kwestie en bezorgt de factuur aan de provincie.

Kiezers die gebruikmaken van een ander vervoermiddel dan de trein, hebben eveneens recht op de terugbetaling van hun reiskosten voor een binnenlands traject. Om de terugbetaling van hun reiskosten aan te vragen, moeten zij het formulier Aanvraag van de terugbetaling van de reiskosten door kiezers (A98) naar de provincie sturen waar ze hun stemplicht hebben vervuld, binnen drie maanden na de verkiezingen.

Stemmen bij volmacht

Sommige kiezers kunnen stemmen bij volmacht. De procedure voor de volmachten is opgenomen in het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011. Hieronder vindt u de bepalingen die van toepassing zijn op de volmachten.

Art. 56.

1. Een kiezer kan een andere kiezer als gevolmachtigde in zijn plaats laten stemmen. De persoon die hij als gevolmachtigde aanwijst moet voor dezelfde verkiezing zelf de hoedanigheid van kiezer bezitten. Een gevolmachtigde kan per verkiezing maar één stem bij volmacht uitbrengen.

2. De volgende kiezers kunnen een volmacht verlenen:

1° de kiezer die om medische redenen niet in staat is om zich naar het stembureau te begeven of er naartoe gevoerd te worden. Dat moet blijken uit een medisch attest. Geneesheren, die als kandidaat voor de verkiezing zijn voorgedragen, mogen een dergelijk attest niet afgeven;

2°de kiezer die om beroeps- of dienstredenen

a) in het buitenland is opgehouden, alsook de leden van zijn gezin of van zijn gevolg die daar met hem verblijven. Die onmogelijkheid moet blijken uit een attest van de militaire of burgerlijke overheid of van de werkgever onder wie de werknemer ressorteert;

b) zich op de dag van de stemming in het Rijk bevindt, maar in de onmogelijkheid verkeert om zich in het stembureau te melden. Die onmogelijkheid moet blijken uit een attest van de militaire of burgerlijke overheid of van de werkgever onder wie de werknemer ressorteert;

3° de kiezer die het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger uitoefent en de leden van zijn gezin die met hem samenwonen. De uitoefening van het beroep moet blijken uit een attest van de burgemeester van de gemeente waar de betrokkene in het bevolkingsregister is ingeschreven. De Vlaamse Regering bepaalt het model van dit attest;

4° de kiezer die de dag van de stemming ten gevolge van een rechterlijke maatregel in een toestand van vrijheidsbeneming verkeert. Die toestand wordt bevestigd door de directie van de inrichting waar de betrokkene zich bevindt;

5° de kiezer die om redenen in verband met zijn geloofsovertuiging in de onmogelijkheid verkeert zich op het stembureau te melden. Die onmogelijkheid moet blijken uit een attest dat is afgegeven door de religieuze overheid;

6° de student die zich, om studieredenen, in de onmogelijkheid bevindt zich in het stembureau te melden, op voorwaarde dat hij een attest voorlegt van de directie van de instelling waar hij studeert;

7° de kiezer die om andere redenen dan die vermeld in punt 1° tot en met 6°, de dag van de stemming niet in zijn woonplaats is wegens een tijdelijk verblijf in het buitenland, en zich bijgevolg in de onmogelijkheid bevindt zich in het stemlokaal te melden, voor zover de onmogelijkheid door de burgemeester van zijn woonplaats of zijn gemachtigde vastgesteld is, na voorlegging van de nodige bewijsstukken, of, ingeval de kiezer zich in de onmogelijkheid bevindt een dergelijk bewijsstuk voor te leggen, op grond van een verklaring op eer. De Vlaamse Regering bepaalt het model van de verklaring op erewoord dat de kiezer moet indienen en het model van attest dat door de burgemeester moet worden afgegeven. De aanvraag moet worden ingediend bij de burgemeester van de woonplaats uiterlijk op de dag voor de dag van de verkiezing.

3. De Vlaamse Regering bepaalt het model van de volmacht. Het formulier voor de volmacht kan gratis worden verkregen bij het gemeentesecretariaat.

4. De volmachtgever en de gevolmachtigde ondertekenen beiden het volmachtformulier. 

Art. 135.

1. De kiezers melden zich in het stemlokaal met hun identiteitskaart en oproepingsbrief.

 2. De gevolmachtigde meldt zich aan in het stemlokaal waar de volmachtgever had

moeten stemmen. Hij overhandigt aan de voorzitter van het stembureau:

1° de volmacht;

2° één van de attesten, vermeld in artikel 56, §2;

3° zijn identiteitskaart;

4° zijn oproepingsbrief;

5° de oproepingsbrief van de volmachtgever.

 Art. 138.

3. De kiezer toont aan de voorzitter het behoorlijk opnieuw in vieren dichtgevouwen stembiljet met de stempel aan de buitenzijde en steekt het in de stembus.

De voorzitter of een door hem aangesteld lid stempelt de oproepingsbrief af en geeft de oproepingsbrief terug aan de kiezer.

Als de kiezer bij volmacht heeft gestemd, vermeldt de voorzitter na de stemming op de oproepingsbrief van de gevolmachtigde: "heeft bij volmacht gestemd". De oproepingsbrief van de volmachtgever wordt afgestempeld. De voorzitter houdt de volmacht en het daarbij horende attest bij en voegt beide documenten bij het proces-verbaal.

Aangeplakt te Begijnendijk op 12 september 2018,

Het college van burgemeester en schepenen

 Gegevens van de stembureaus en de stemlokalen

nummer van het stembureau adres van het stemlokaal
1 De Bruynlaan 19, 3130 Begijnendijk
2 De Bruynlaan 19, 3130 Begijnendijk
3 De Bruynlaan 19, 3130 Begijnendijk
4 De Bruynlaan 19, 3130 Begijnendijk
5 De Bruynlaan 19, 3130 Begijnendijk
6 De Bruynlaan 19, 3130 Begijnendijk
7 Prof. Scharpélaan 47, 3130 Begijnendijk
8 Prof. Scharpélaan 47, 3130 Begijnendijk
9 Prof. Scharpélaan 47, 3130 Begijnendijk
10 Prof. Scharpélaan 47, 3130 Begijnendijk
11 Prof. Scharpélaan 47, 3130 Begijnendijk

 

 
 

Indienen voordrachtsakten op 15 september 2018

(Update 27 augustus 2018)

De voorzitter van het gemeentelijk hoofdbureau deelt de gemeenteraadskiezers van de gemeente Begijnendijk mee dat hij de voordrachten van kandidaten in ontvangst zal nemen op zaterdag 15 september 2018 (29ste dag voor de verkiezingen), van 9 uur tot 12 uur en van 13 uur tot 16 uur, op het volgende adres: Kerkplein 5, 3130 Begijnendijk.

Voordrachtsakten die na die datum worden ingediend, zijn niet ontvankelijk.

We verzoeken de politieke partijen om de gegevens van hun kandidaten op voorhand in te voeren via de webtoepassing van de Vlaamse Overheid. De voordrachtsakte moet via de toepassing worden afgedrukt en alsnog op papier worden ingediend op 15 september.

De kandidaten die de voordrachtsakten hebben ingediend, kunnen ter plaatse inzage krijgen van alle ingediende voordrachtsakten. Ze kunnen hun opmerkingen schriftelijk aan het gemeentelijk hoofdbureau meedelen.

De voordrachtsakten liggen op de volgende dagen ter inzage:

 • op zaterdag 15 september 2018, van 9 uur tot 12 uur en van 13 tot 18 uur;
 • op maandag 17 september 2018, van 13 tot 16 uur.

Op dinsdag 18 september 2018 (26ste dag voor de verkiezingen), tussen 13 en 16 uur, kunnen de personen die een aanvaarde of afgewezen lijst hebben ingediend, een met redenen omkleed bezwaarschrift tegen de aanvaarding van een of meer kandidaten indienen. Bij hun afwezigheid kan ook een van de kandidaten die op een aanvaarde of afgewezen lijst staat, een dergelijk bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift wordt tegen ontvangstbewijs aan de voorzitter van het gemeentelijk hoofdbureau overhandigd.

Op donderdag 20 september 2018 (24ste dag voor de verkiezingen), tussen 14 en 16 uur, kunnen de personen die een aanvaarde of afgewezen lijst hebben ingediend, een memorie indienen tot betwisting van de onregelmatigheden waarmee bij de voorlopige afsluiting van de kandidatenlijst rekening is gehouden of die de dag na de afsluiting van de kandidatenlijst ingeroepen zijn. Als die onregelmatigheid te maken heeft met de onverkiesbaarheid van een kandidaat, kan een memorie worden ingediend met inachtneming van dezelfde regels. Bij hun afwezigheid kan ook een van de kandidaten die op een aanvaarde of afgewezen lijst staat, een dergelijke memorie indienen. De memorie wordt tegen ontvangstbewijs bij de voorzitter van het gemeentelijk hoofdbureau ingediend.

Dezelfde personen kunnen tot 16 uur op donderdag 20 september 2018 bij de voorzitter van het gemeentelijk hoofdbureau een verbeteringsakte indienen. 

Het gemeentelijk hoofdbureau komt samen op donderdag 20 september 2018, om 16 uur. Tijdens die vergadering doet het gemeentelijk hoofdbureau uitspraak over de bezwaren en de neergelegde akten, en sluit het de kandidatenlijst definitief af. De personen die een lijst hebben ingediend, mogen die vergadering bijwonen. Alleen als de indieners van de lijsten niet aanwezig zijn, kunnen de kandidaten die op dinsdag 18 september 2018 een bezwaarschrift hebben ingediend, of die op donderdag 20 september 2018 een memorie of een verbeteringsakte hebben ingediend, aan die vergadering deelnemen.

Als de verkiesbaarheid van een kandidaat betwist wordt, mogen die kandidaat en de indiener van het bezwaar in elk geval de vergadering bijwonen, hetzij persoonlijk, hetzij bij gemachtigde. Ook de getuigen die overeenkomstig artikel 77 en artikel 110 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet zijn aangewezen, mogen op de vergadering aanwezig zijn.

Als er beroep werd aangetekend bij het hof van beroep, vergadert het gemeentelijk hoofdbureau opnieuw op maandag 24 september 2018 (20ste dag voor de verkiezingen), om 18 uur. Tijdens die vergadering worden de verrichtingen uitgevoerd die wegens dat beroep waren uitgesteld.

Vanaf dinsdag 25 september 2018 (19de dag voor de verkiezingen) deelt de voorzitter van het gemeentelijk hoofdbureau de officiële kandidatenlijst mee aan de regelmatig voorgedragen kandidaten en eventueel aan de kiezers die hen hebben voorgedragen, als zij daarom vragen.

Op dinsdag 9 oktober 2018 (5de dag voor de verkiezingen), van 14 tot 16 uur, neemt de voorzitter van het gemeentelijk hoofdbureau de lijst van de getuigen van de stem- en telbureaus in ontvangst.

 

Afwezig tijdens lokale en provinciale verkiezingen?

(Update 9 juli 2018)

In België geldt de stemplicht. Iedereen die wordt opgeroepen, moet dus verplicht naar de stembus. Kan je de dag van de verkiezingen niet naar het stembureau om jouw stem uit te brengen? Dan heb je een attest nodig dat bewijst dat je niet kan gaan stemmen en moet je een volmacht aan een andere kiezer geven. Deze kiezer moet gaan stemmen in het stembureau dat op jouw oproepingsbrief staat. Let op! Een kiezer mag slechts één volmacht krijgen. Een Belgische kiezer kan alleen aan een andere Belgische kiezer een volmacht geven. Een niet-Belgische kiezer kan aan een Belgische of een niet-Belgische kiezer een volmacht geven.

De onmogelijkheid om te gaan stemmen dient aangetoond te worden een medisch attest bij ziekte of medische redenen, een attest van de werkgever bij beroeps- of dienstredenen, een attest van de onderwijsinstelling waar je les volgt bij studieredenen, een attest van de inrichting bij een toestand van vrijheidsbeneming door een rechterlijke maatregel of een attest van de religieuze overheid bij een geloofsovertuiging die niet toestaat dat je stemt.

Bij een verblijf in het buitenland wegens vakantie wordt de onmogelijkheid vastgesteld door de burgemeester en dit na voorlegging van de nodige bewijsstukken of op basis van een verklaring op eer als je geen bewijsstukken kan voorleggen. De burgemeester levert ook een attest af bij de uitoefening van het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger.

Om de volmacht te kunnen uitoefenen in het stembureau van de volmachtgever dient de volmachtkrijger de dag van de verkiezingen in het bezit te zijn van het ingevuld en ondertekend volmachtformulier met het bijhorende attest, de oproepingsbrief van de volmachtgever, zijn eigen oproepingsbrief en zijn identiteitskaart. Het volmachtformulier kan je downloaden via www.vlaanderenkiest.be of afhalen bij de medewerkers van de dienst burgerzaken.

  

Inschrijving niet-Belgen op kiezerslijst

(Update 24 april 2018)

Heb je een andere nationaliteit dan de Belgische, ben je ingeschreven in de bevolkingsregisters en breng je graag je stem uit tijdens de gemeenteraadsverkiezingen? Schrijf je dan uiterlijk op 31 juli 2018 in op de kiezerslijst.

Voorwaarden

Als EU-burger of niet-EU-burger kan je stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen (maar niet voor de provinciale verkiezingen) indien je op 1 augustus 2018 in het bevolkings- of vreemdelingenregister van de gemeente bent ingeschreven, op de dag van de verkiezing de leeftijd van achttien jaar hebt bereikt en op de dag van de verkiezing niet uitgesloten of geschorst bent van het stemrecht.

Voor een niet-EU-burger geldt als bijkomende voorwaarde dat je op het ogenblik van de indiening van je aanvraag vijf jaar ononderbroken je hoofdverblijfsplaats in België moet hebben op basis van een wettelijk verblijf. Je dient als niet-EU-burger bovendien te verklaren dat je de Grondwet, de wetten van het Belgische volk en het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden zal naleven.

Aanvraag inschrijving

Om als EU-burger of niet-EU-burger te kunnen stemmen, moet je uiterlijk op 31 juli 2018 een schriftelijke aanvraag indienen bij de dienst burgerzaken van de gemeente waar je je hoofdverblijfplaats hebt gevestigd. Je kunt de nodige formulieren verkrijgen bij de dienst burgerzaken of terugvinden op http://www.elections.fgov.be. Het college van burgemeester en schepenen controleert of de kiesvoorwaarden voor jou vervuld zijn en als dat het geval is, geeft het college je bij een per post aangetekende brief kennis van zijn beslissing om je in te schrijven op de kiezerslijst.

De erkenning in de hoedanigheid van kiezer blijft geldig zoals je blijft voldoen aan de kiesvoorwaarden of zolang je niet hebt afgezien van je hoedanigheid van kiezer, en dit ongeacht de gemeente waar je je verblijfsplaats hebt gevestigd. Je kan geen afstand doen van je hoedanigheid van kiezer in de periode tussen 1 augustus 2018 en 14 oktober 2018.

Zo je dit wenst, kan je als EU-burger ook meteen een aanvraag indienen om op de kiezerslijst van de Europese verkiezingen van mei 2019 geplaatst te worden.

Stemplicht

In België geldt de stemplicht. Eenmaal je erkend bent als kiezer, ben je wettelijk verplicht om te gaan stemmen.

 

 

Openingsuren & contact

Burgerzaken

adres
Kerkplein 53110 Begijnendijk
Stratenplan
Toon op Google Maps
Tel. tel.
016 53 66 66
Fax fax
016 53 26 12
e-mail
burgerzaken@begijnendijk.be