Op 14 oktober 2018 trekt iedereen opnieuw naar de stembus voor de lokale en provinciale verkiezingen.

Afwezig tijdens lokale en provinciale verkiezingen?

(Update 9 juli 2018)

In België geldt de stemplicht. Iedereen die wordt opgeroepen, moet dus verplicht naar de stembus. Kan je de dag van de verkiezingen niet naar het stembureau om jouw stem uit te brengen? Dan heb je een attest nodig dat bewijst dat je niet kan gaan stemmen en moet je een volmacht aan een andere kiezer geven. Deze kiezer moet gaan stemmen in het stembureau dat op jouw oproepingsbrief staat. Let op! Een kiezer mag slechts één volmacht krijgen. Een Belgische kiezer kan alleen aan een andere Belgische kiezer een volmacht geven. Een niet-Belgische kiezer kan aan een Belgische of een niet-Belgische kiezer een volmacht geven.

De onmogelijkheid om te gaan stemmen dient aangetoond te worden een medisch attest bij ziekte of medische redenen, een attest van de werkgever bij beroeps- of dienstredenen, een attest van de onderwijsinstelling waar je les volgt bij studieredenen, een attest van de inrichting bij een toestand van vrijheidsbeneming door een rechterlijke maatregel of een attest van de religieuze overheid bij een geloofsovertuiging die niet toestaat dat je stemt.

Bij een verblijf in het buitenland wegens vakantie wordt de onmogelijkheid vastgesteld door de burgemeester en dit na voorlegging van de nodige bewijsstukken of op basis van een verklaring op eer als je geen bewijsstukken kan voorleggen. De burgemeester levert ook een attest af bij de uitoefening van het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger.

Om de volmacht te kunnen uitoefenen in het stembureau van de volmachtgever dient de volmachtkrijger de dag van de verkiezingen in het bezit te zijn van het ingevuld en ondertekend volmachtformulier met het bijhorende attest, de oproepingsbrief van de volmachtgever, zijn eigen oproepingsbrief en zijn identiteitskaart. Het volmachtformulier kan je downloaden via www.vlaanderenkiest.be of afhalen bij de medewerkers van de dienst burgerzaken.

  

Inschrijving niet-Belgen op kiezerslijst

(Update 24 april 2018)

Heb je een andere nationaliteit dan de Belgische, ben je ingeschreven in de bevolkingsregisters en breng je graag je stem uit tijdens de gemeenteraadsverkiezingen? Schrijf je dan uiterlijk op 31 juli 2018 in op de kiezerslijst.

Voorwaarden

Als EU-burger of niet-EU-burger kan je stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen (maar niet voor de provinciale verkiezingen) indien je op 1 augustus 2018 in het bevolkings- of vreemdelingenregister van de gemeente bent ingeschreven, op de dag van de verkiezing de leeftijd van achttien jaar hebt bereikt en op de dag van de verkiezing niet uitgesloten of geschorst bent van het stemrecht.

Voor een niet-EU-burger geldt als bijkomende voorwaarde dat je op het ogenblik van de indiening van je aanvraag vijf jaar ononderbroken je hoofdverblijfsplaats in België moet hebben op basis van een wettelijk verblijf. Je dient als niet-EU-burger bovendien te verklaren dat je de Grondwet, de wetten van het Belgische volk en het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden zal naleven.

Aanvraag inschrijving

Om als EU-burger of niet-EU-burger te kunnen stemmen, moet je uiterlijk op 31 juli 2018 een schriftelijke aanvraag indienen bij de dienst burgerzaken van de gemeente waar je je hoofdverblijfplaats hebt gevestigd. Je kunt de nodige formulieren verkrijgen bij de dienst burgerzaken of terugvinden op http://www.elections.fgov.be. Het college van burgemeester en schepenen controleert of de kiesvoorwaarden voor jou vervuld zijn en als dat het geval is, geeft het college je bij een per post aangetekende brief kennis van zijn beslissing om je in te schrijven op de kiezerslijst.

De erkenning in de hoedanigheid van kiezer blijft geldig zoals je blijft voldoen aan de kiesvoorwaarden of zolang je niet hebt afgezien van je hoedanigheid van kiezer, en dit ongeacht de gemeente waar je je verblijfsplaats hebt gevestigd. Je kan geen afstand doen van je hoedanigheid van kiezer in de periode tussen 1 augustus 2018 en 14 oktober 2018.

Zo je dit wenst, kan je als EU-burger ook meteen een aanvraag indienen om op de kiezerslijst van de Europese verkiezingen van mei 2019 geplaatst te worden.

Stemplicht

In België geldt de stemplicht. Eenmaal je erkend bent als kiezer, ben je wettelijk verplicht om te gaan stemmen.

 

 

Openingsuren & contact

Burgerzaken

adres
Kerkplein 53110 Begijnendijk
Stratenplan
Toon op Google Maps
Tel. tel.
016 53 66 66
Fax fax
016 53 26 12
e-mail
burgerzaken@begijnendijk.be