Deze website werd opgemaakt in opdracht van het gemeentebestuur van Begijnendijk.

Privacyverklaring

 • Bescherming van persoonsgegevens
 • Tot wie kan je jezelf wenden met vragen?
 • Voor welke doeleinden worden jouw gegevens verwerkt?
 • Welke personen of categorieën van personen kunnen jouw gegevens 'ontvangen' (inkijken, aanpassen, beheren)?
 • Hoe worden jouw persoonsgegevens ingezameld?
 • Hoe lang worden jouw gegevens bewaard?
 • Wat zijn jouw rechten?
 • Recht op intrekken toestemming
 • Recht op indienen klacht bij toezichthoudende autoriteit
 • Rechtsgrond voor de verwerking van gegevens?

Bescherming van persoonsgegevens

Het gemeentebestuur hecht groot belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en verwerkt de persoonsgegevens die haar verstrekt worden met de grootste zorg. Hieronder vind je meer uitleg over hoe de medewerkers met de persoonlijke gegevens van burgers omspringen. Dit doen ze volgens de transparantieplicht binnen de privacywetgeving en in het bijzonder de Algemene Gegevensverordening / General Data Protection Regulation (AVG / GDPR). Het privacybeleid van het gemeentebestuur valt onder het algemeen gevoerde informatieveiligheidsbeleid van het bestuur.

Tot wie kan je jezelf wenden met vragen?

Het gemeentebestuur Begijnendijk, Kerkplein 5 te 3130 Begijnendijk is de verwerkingsverantwoordelijke. De individuele ambtenaar die jouw persoonsgegevens verwerkt, wordt - in de betekenis van de GDPR - niet beschouwd als verantwoordelijke.

Met vragen over het gevoerde privacybeleid en de genomen maatregelen kan je terecht bij de secretaris via secretaris@begijnendijk.be en/of bij de functionaris voor de gegevensbescherming via privacy@begijnendijk.be

Voor welke doeleinden worden jouw persoonsgegevens verwerkt?

Het gemeentebestuur verwerkt jouw persoonsgegevens om de dienstverlening van de gemeente te kunnen uitvoeren. Het bestuur verwerkt jouw gegevens niet voor commerciële doeleinden. Noch gebruikt het jouw gegevens om interesseprofielen (profiling) aan te maken, zonder dat je hiervoor jouw toestemming geeft.

Welke personen of categorieën van personen kunnen jouw gegevens ‘ontvangen’ (inkijken, aanpassen, beheren)?

De personeelsleden van het bestuur hebben toegang tot jouw gegevens, voor zover zij die nodig hebben in de uitvoering van hun taken. Niet iedereen binnen het bestuur heeft toegang tot dezelfde informatie. De toegangen van medewerkers van bijvoorbeeld de dienst burgerzaken en de dienst omgeving en wonen verschillen. Voor de uitvoer van bepaalde taken doet het bestuur beroep op ‘verwerkers’. Dit zijn externe partijen die enkel in opdracht van het bestuur persoonsgegevens verwerken. Voorbeelden van deze externe partijen zijn:

 • ICT-bedrijven waar het bestuur mee samenwerkt,
 • intercommunales die personeelsleden ter beschikking stellen om gemeentelijke beleid te helpen uitvoeren (vb. woonbeleid). 

Het bestuur stelt met deze verwerkers een ‘verwerkersovereenkomst’ op, overeenkomstig de bepalingen van de AVG/GDPR.

Hoe worden jouw persoonsgegevens ingezameld?

De personeelsleden kunnen rechtstreeks bij jou de gegevens opvragen of jouw gegevens verkrijgen via andere overheden. Het bestuur is aangesloten bij de nodige machtigingen van de Sectorale Comités van de Privacycommissie (nu Gegevensbeschermingsautoriteit) om aan gegevensdeling in het kader van eGovernment te doen en om te voldoen aan het principe ‘only once’. Zo heeft het gemeentebestuur toegang tot het Rijksregister.

Op de website van de Privacycommissie (Gegevensbeschermingsautoriteit) kan je nagaan bij welke machtiging het bestuur is aangesloten. Op https://www.privacycommission.be kan je in het zoekveld rechtsboven de naam van de gemeente ingeven.

Hoe lang worden jouw gegevens bewaard?

Jouw gegevens worden bewaard zo lang als nodig is om de dienstverlening uit te voeren. Bepaalde gegevens zullen langer bewaard worden indien de archiefwetgeving ons hiertoe verplicht.
 

Wat zijn jouw rechten?

Je hebt het recht om inzage te krijgen tot de gegevens die de medewerkers over jou verwerken. Hiervoor kan je de secretaris via secretaris@begijnendijk.be of de functionaris voor gegevensbescherming via privacy@begijnendijk.be contacteren. Het bestuur houdt hiertoe een register van verwerkingsactiviteiten bij (verplicht door GDPR art. 30). Je hebt het recht om:

 • gegevens over jou te (laten) verbeteren (rectificatie);
 • jouw gegevens te (laten) wissen;
 • de verwerking van jouw gegevens te beperken;
 • bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens;
 • jouw gegevens op te vragen in een leesbaar bestand om zo deze gegevens over te dragen naar een andere instantie (recht op gegevensoverdraagbaarheid).

Recht op intrekken toestemming

Je hebt steeds het recht om jouw toestemming voor de verwerking van jouw gegevens in te trekken, indien de rechtmatigheid van de verwerking is gebaseerd op jouw toestemming. De gegevens die werden verwerkt in de periode waarin je jouw toestemming hebt verleend, blijven rechtmatig verwerkt.

Recht op indienen klachten bij toezichthoudende autoriteit

Als je het niet eens bent met de verwerking van jouw gegevens of je inbreuken hebt vastgesteld, kan je jezelf wenden tot de gegevensbeschermingsautoriteit:
Privacycommissie
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
tel. +32 (0)2 274 48 00
fax +32 (0)2 274 48 35
commission@privacycommission.be

Rechtsgrond voor de verwerking van gegevens

De AVG/GDPR bepaalt dat er verschillende rechtsgronden zijn op basis waarvan jouw persoonsgegevens mogen verwerkt worden. De gemeentelijke doeleinden zijn voornamelijk verankerd in wetgeving. Denk maar aan:

 • het bijhouden van het bevolkingsregister,
 • het uitleveren van rijbewijzen,
 • het verlenen van vergunningen,
 • het verlenen van subsidies,
 • het innen van retributies en GAS-boetes.

Indien het bestuur op basis van wetgeving jouw gegevens verwerkt, is er geen toestemming nodig. Je wordt op het moment van het verwerken (inzamelen) van jouw gegevens hierover ingelicht. Ook in de uitvoering van contracten, het vrijwaren van jouw vitaal belang of het algemeen belang is het niet nodig om jouw toestemming te geven.

Indien jouw expliciete toestemming nodig is om een verwerking uit te voeren, zal deze aan jou gevraagd worden. Dienstverlening van de gemeente die bijvoorbeeld niet verankerd is in wetgeving kan zijn:

 • zaalverhuur,
 • verkoop van tickets,
 • het beheer van inschrijvingen voor sportkampen,
 • inschrijven voor een elektronische nieuwsbrief.

Bij elke verwerking zal door middel van een actieve handeling van jou jouw toestemming gevraagd worden. Op de formulieren van de website moet je actief aanvinken dat je akkoord gaat met de aangeboden verwerkingen. Op papieren formulieren is eveneens voorzien dat je actief ‘aanvinkt’ akkoord te gaan met de verwerkingen. Bij elke inzameling van persoonsgegevens wordt duidelijk gemaakt waarvoor (het doeleinde) jouw gegevens worden opgevraagd. 

Een overzicht van de verschillende verwerkingen met de daarbij horende rechtsgronden houdt het bestuur bij in het register van verwerkingsactiviteiten (verplicht door GDPR art. 30). Je kan dit op eenvoudig verzoek inkijken.

 

Aansprakelijkheid

Het gemeentebestuur is verantwoordelijk voor de inhoud van de website en doet er dan ook alles aan om de informatie zo volledig, correct, precies en actueel mogelijk te houden. De inhoud en navigatie kan steeds, zonder voorafgaande aankondiging of kennisgeving, door het gemeentebestuur worden aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd.

De inhoud of documenten op deze website geven niet noodzakelijk de juiste of volledige versie van een officieel goedgekeurd document weer. Deze gegevens bevatten dan ook geen enkele juridische kracht. Het gemeentebestuur van Begijnendijk kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade, ontstaan door gebruik van de website of de ter beschikking gestelde informatie. Foute of onvolledige informatie kan nooit aanleiding geven tot enige schadevergoeding.

Deze website bevat links naar andere websites, waarvan de juistheid niet systematisch gecontroleerd kan worden. Het gemeentebestuur kan dan ook niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud van deze websites.

Ondanks de inspanning, kan het toch zijn dat de gegevens niet noodzakelijk volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt zijn. Heb je opmerkingen, foute informatie gezien of vind je dat er iets ontbreekt? Dan kan je dat melden aan de communicatiedienst via communicatie@begijnendijk.be. Het gemeentebestuur engageert zich ertoe de aangeleverde opmerkingen zo snel mogelijk recht te zetten.

 

Gebruik van inhoud en afbeeldingen

De informatie op deze website kan vrij gebruikt worden voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. Het gebruik en de reproductie van logo’s en afbeeldingen in verboden, behoudens schriftelijke toelating van het gemeentebestuur.

Openingsuren & contact

Communicatie

adres
Kerkplein 53130 Begijnendijk
Stratenplan
Toon op Google Maps
Tel. tel.
016 53 66 78
Fax fax
016 53 26 12
e-mail
communicatie@begijnendijk.be