Procedure klokkenluidersmelding

Op 18 november 2022 bekrachtigde de Vlaamse Regering een wijziging aan het Bestuursdecreet die een aangescherpte klokkenluidersregeling invoert. Het Bestuursdecreet voorziet een procedure voor de melding van inbreuken en bescherming van melders, gebaseerd op de klokkenluidersrichtlijn 2019/1937 van het Europees Parlement. Op deze pagina lees je meer over de vernieuwde regeling en hoe je inbreuken bij het lokaal bestuur kan melden.

Wat is een klokkenluider?

Klokkenluiders zijn personen die in het kader van een werkrelatie inbreuken vaststellen en deze melden. Voor het lokaal bestuur zijn het enkel de eigen personeelsleden die een melding kunnen maken bij het interne meldkanaal. Andere personeelsleden die een werkrelatie hebben met het lokaal bestuur, zoals consultants, leveranciers of sollicitanten, kunnen alleen een melding maken bij het bevoegde externe meldkanaal. Voor inwoners zonder werkrelatie met het lokaal bestuur geldt de gewone klachtenregeling, waarbij een klacht kan gaan over een handeling of de werking van een overheidsinstantie.

Meldkanalen

Het Bestuursdecreet regelt hoe je als melder een melding kan doen. De regelgeving stelt veilige meldkanalen vast binnen en buiten het lokaal bestuur.

Interne melding bij het lokaal bestuur

Je kan jouw melding schriftelijk via e-mail of brief, telefonisch of fysiek richten aan de algemeen directeur. 

Schriftelijke melding via e-mail
Je kan jouw melding aan de algemeen directeur bezorgen via klokkenluider@begijnendijk.be

Schriftelijke melding via brief
Wil je jouw melding per brief versturen? Richt dan een brief aan de algemeen directeur (Kerkplein 5 - 3130 Begijnendijk) en vermeld duidelijk op de omslag dat de brief vertrouwelijk is door het woord ‘vertrouwelijk’ zichtbaar te noteren. De brief wordt door de medewerkers van het secretariaat niet geopend en ingescand, maar op een beveiligde manier rechtstreeks aan de algemeen directeur bezorgd. 

Telefonische melding
Je kan ook een telefonische melding doen. Als je ermee instemt, kan het gesprek opgenomen worden ter bewaring en kan er een verslag opgemaakt worden. Je krijgt dan de kans om dit verslag te controleren, te corrigeren en voor akkoord te ondertekenen.

Fysieke ontmoeting
Je hebt het recht om binnen een redelijke termijn een afspraak te krijgen voor een fysieke ontmoeting om de informatie van jouw melding te bespreken. Als je ermee instemt, kan het gesprek opgenomen worden ter bewaring en kan er een verslag opgemaakt worden. Je krijgt dan de kans om dit verslag te controleren, te corrigeren en voor akkoord te ondertekenen.

Externe melding bij Audit Vlaanderen

Heb je al een interne melding gedaan? Meen je dat de inbreuk bij een interne melding niet doeltreffend behandeld kan worden of er een risico op represailles bestaat? Dan kun je ook een melding maken bij Audit Vlaanderen per post, via tel. 02 553 45 55 of melding.audit@vlaanderen.be

Verder verloop van de melding

Wat kan je verwachten nadat je jouw melding intern of extern hebt ingediend?

 • Ontvangstmelding
  Je ontvangt als melder binnen de zeven dagen na de dag waarop het meldkanaal jouw melding ontvangen heeft een ontvangstmelding, tenzij:
  • jouw melding al binnen die termijn werd afgehandeld. Dan krijg je meteen meer informatie over je melding.
  • je jouw uitdrukkelijk verzet hebt tegen het krijgen van een ontvangstmelding.
  • het krijgen van een ontvangstmelding de bescherming van jouw identiteit in gevaar brengt.

 • Meer informatie over jouw melding
  Binnen een redelijke termijn krijg je informatie over wat er met jouw melding gebeurde, nl.:  
  • binnen de drie maanden na de dag waarop het meldingskanaal de ontvangstmelding heeft verstuurd
  • binnen drie maanden en zeven dagen, als er geen ontvangstmelding verstuurd is.

Je komt te weten welke maatregelen er genomen zijn of zullen genomen worden naar aanleiding van jouw melding. Je krijgt ook de redenen voor die maatregelen te horen. Vanzelfsprekend mogen de meldingskanalen je geen informatie bezorgen die het interne onderzoek of de rechten van de betrokken persoon of personen schaadt. De meldingskanalen kunnen jouw als melder kosteloos en op een toegankelijke manier onafhankelijke informatie en advies verstrekken over de beschikbare remedies en procedures die bescherming bieden tegen represailles en de rechten van de betrokken persoon.