Openbaar onderzoek over het ontwerp plan-MER en het Vlaams GLB Strategisch Plan voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023-2027

Het Departement Landbouw en Visserij coördineert de opmaak van het Vlaams Strategisch Plan voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) voor de periode 2023-2027. Tot en met 14 maart 2022 loopt een openbaar onderzoek over het ontwerp van het plan-MER en het Vlaams GLB Strategisch Plan 2023-2027.

Het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) voor de periode 2023-2027 voorzien in financiering ter ondersteuning van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van de Unie. De wettelijke basis hiervoor is Verordening (EU) 2021/2115. De opmaak van het Vlaams GLB Strategisch Plan wordt gecoördineerd door het Departement Landbouw en Visserij en zal inzetten op volgende Europese doelstellingen van het GLB:

  1. zorgen voor een eerlijk inkomen voor landbouwers;
  2. het concurrentievermogen vergroten;
  3. de positie van de landbouwers in de waardeketen verbeteren;
  4. bijdragen tot matiging van en aanpassing aan de klimaatverandering;
  5. zorgen voor het milieu;
  6. landschappen en de biodiversiteit beschermen;
  7. de generatiewissel bevorderen;
  8. het platteland vitaal houden;
  9. de kwaliteit van onze voeding en onze gezondheid beschermen.

Voor het Vlaams GLB Strategisch Plan 2023-2027 kan worden goedgekeurd, moet een plan-milieueffectrapportage (plan-MER) worden uitgevoerd. Daarin worden de effecten van het ontwerp GLB Strategisch Plan op het leefmilieu en de omgeving onderzocht. Overeenstemming artikel 4.2.11 van het decreet algemene bepalingenmilieubeleid (DABM) wordt van 14 januari tot en met 14 maart 2022 een openbaar onderzoek over het ontwerp van het plan-MER en het ontwerp van het Vlaams GLB Strategisch Plan 2023-2027 georganiseerd. Je vindt het ontwerp van het plan-MER en het Vlaams GLB Strategisch Plan 2023-2027 op de website van het Departement Landbouw en Visserij en de website van Team Mer. Je kan het ook inkijken bij de medewerkers van de dienst omgeving in het gemeentehuis. Je kan jouw opmerkingen tot en met 14 maart 2022 bezorgen via afgifte in het gemeentehuis of persoonlijke afgifte, een brief of e-mail aan:

Departement Landbouw en Visserij
Secretariaat-generaal
Plan-MER PL0272 – GLB
Koning Albert II-laan 35 bus 40
1030 Brussel
departement@lv.vlaanderen.be 

Het Departement Landbouw en Visserij vraagt advies over het ontwerp plan-MER en het ontwerpplan aan de betrokken gemeenten en een lijst van instanties, waarvan het advies nuttig geacht wordt. Na het openbaar onderzoek zullen het Departement Landbouw en Visserij en de aangestelde erkende Mer-coördinator (Antea Group) de opmerkingen bundelen, verwerken en overdragen aan Team Mer, waarna deze een kwaliteitsbeoordeling zal uitvoeren.
   

Meer info?
www.omgevingvlaanderen.be/milieueffectrapportage 

Gepubliceerd op vrijdag 14 jan 2022 om 09:00