naar inhoud

Captatieverbod voor waterlopen

22 juli ’19 (ma)
Door de uitzonderlijke aanhoudende droogte heeft de gouverneur een politiebesluit uitgevaardigd dat een captatieverbod instelt voor de waterlopen in Vlaams-Brabant, met uitzondering van Zenne, Dijle, Kleine en Grote Gete, Demer en de kanalen Leuven-Dijle, Brussel-Charleroi en Brussel-Schelde.

De nasleep van de droogte van 2018 laat zich nog duidelijk voelen in verschillende waterlopen in Vlaanderen. Grondwatervoorraden hebben zich onvoldoende kunnen herstellen tijdens de afgelopen winter waardoor bij afwezigheid van neerslag, peilen en debieten van de waterlopen snel dalen. De toestand van verschillende ecologisch kwetsbare waterlopen gaat achteruit en verschillende waterlopen dreigen droog te vallen. Ecologisch kwetsbare waterlopen zijn waterlopen waarin (Europees of Vlaams) beschermde habitats, vegetaties of soorten voorkomen of tot doel worden gesteld. In het bijzonder gaat het om beekhabitats of de vissoorten beekprik, rivierdonderpad of kleine modderkruiper.

Om de schade te beperken, heeft de Droogtecommissie op 16 juli 2019 geadviseerd voor een captatieverbod (onttrekken van water door landbouwers en bedrijven) in alle stroomgebieden van ecologisch kwetsbare waterlopen in Vlaanderen, tenzij er redenen zijn waaruit blijkt dat het niet nodig is om -op dit moment- een captatieverbod op te leggen. Op basis van dit advies heeft de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant besloten om een captatieverbod vanaf 19 juli 2019 in te stellen op alle waterlopen in Vlaams-Brabant, behalve op Zenne, Dijle, Kleine en Grote Gete, Demer en de kanalen Leuven-Dijle, Brussel-Charleroi en Brussel-Schelde.

Voor de waterlopen in het beheer van de Vlaamse Waterweg zijn captaties enkel toegelaten op de daartoe geselecteerde punten. De reeds geldende meldings- en vergunningsplicht blijven onveranderd.

Het captatieverbod geldt niet voor het beperkt capteren van drinkwater voor vee of het beperkt capteren van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen. Het blijft belangrijk om spaarzaam om te gaan met water en niet essentiële toepassingen te vermijden, zoals het besproeien van gazons.


Meer info?
Federale Diensten Gouverneur
Dienst Civiele Veiligheid
Provincieplein 1
3010 Leuven
tel. 016 26 78 51
noodplanning@vlaamsbrabant.be

Nieuwsoverzicht