Milieuadviesraad

De gemeentelijke milieuadviesraad (MAR) debatteert over de verschillende aspecten van het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid. De raad levert advies aan het college van burgemeester en schepenen over het behoud, het herstel en de verbetering van het leefmilieu, het landschap en de natuur in de gemeente. De leden van de MAR denken ook na over manieren om inwoners bewust te maken van de noodzaak om de kwaliteit van het milieu te waarborgen en de natuur te bevorderen. Dit met als doel de inwoners ertoe aanzetten op een duurzame manier met grondstoffen en de natuur om te springen.

Samenstelling