Maaien van bermen

Voor het periodiek maaien van bermen is het bestuur gehouden aan de voorschriften, zoals die bepaald worden door het Besluit van de Vlaamse Regering houdende maatregelen inzake natuurbehoud op de bermen beheerd door publiekrechtelijke rechtspersonen. Dit besluit is van kracht sinds 1985. Dit besluit legt aan de gemeenten en andere overheden op om een ecologisch bermbeheer na te streven om zoveel mogelijk verschillende soorten planten en dieren een kans te bieden. Ook het gebruik van biociden op openbaar domein is verboden sinds 2015.