Kwaliteitskamer

Het bestuur wil de kwaliteit van grotere omgevingsprojecten verbeteren. Daarom werd in zitting van de gemeenteraad van 8 oktober 2020 de werking van een kwaliteitskamer met bijhorend plan van aanpak en retributiereglement goedgekeurd. De oprichting ervan biedt de kans om de aanwezige en potentiële ruimtelijke kwaliteit van de gemeente op een integrale en expliciete manier verder uit te bouwen.

De kwaliteitskamer is een externe commissie die adviseert in functie van het waarborgen van de ruimtelijke en architecturale kwaliteit. Deze bestaat uit een team van experten die actief zijn in stedenbouw, onroerend erfgoed, wetgeving of mobiliteit. Naast de vaste externe deskundigen kan deze ook andere deskundigen met raadgevende stem uitnodigen.

Deze is een aanvulling op de huidige werking van de gemeentelijke diensten bij de beoordeling van bouw- en verkavelingsprojecten. Het advies van de kwaliteitskamer staat autonoom ten aanzien van de werking van de gemeentelijke diensten. Het advies is niet bindend, maar wel sterk richtinggevend. Het ondersteunt tevens de visievorming van het bestuur. De kwaliteitskamer vormt een aanvullend instrument op bestaande plannen en geeft advies aan het college van burgemeester en schepenen over de bijsturing van de kwaliteit van projecten. Hierbij worden verschillende invalshoeken, zoals stedenbouw, architectuur, landschappen, erfgoed, publieke ruimte en mobiliteit, bekeken. Het bestuur werkt hiervoor samen met de medewerkers van Ad hoK, het Huis voor omgevingsKwaliteit. Zij willen lokale besturen actief ondersteunen voor (ontwerp)dossiers van projecten die een grote impact hebben op de omgeving en hun helpen met het creëren van een draagvlak voor een kwalitatief ruimtelijk beleid.

De kwaliteitskamer adviseert over de architecturale, stedenbouwkundige en ruimtelijke kwaliteit van de belangrijkste projecten in de gemeente. Grotere projecten worden voorgelegd aan de kwaliteitskamer. Initiatiefnemers en bouwheren worden dan ook  gestimuleerd om dergelijke projecten op eigen initiatief voor te leggen.

Voorwaarden

De keuze welke dossiers voor een adviesgesprek bij de kwaliteitskamer uitgenodigd worden, gebeurt aan de hand van enkele vastgelegde criteria. Antwoord je op volgende vragen over jouw project twee keer of meer ‘ja’? Dan zal het project worden onderworpen aan het oordeel/advies van de kwaliteitskamer:

  • Bevat jouw project vijf of meer (extra) wooneenheden?
  • Bevat jouw project meer dan 100 m2 aan (extra) handelsruimte, dienstenruimte, werkplaats, loods of stalling?
  • Ontvangt jouw project wekelijks gemiddeld meer dan vijf keer zwaar vervoer (+3,5 t)?
  • Brengt jouw project wekelijks gemiddeld meer dan 250 vervoersbewegingen teweeg?
  • ls jouw project afwijkend ten opzichte van de vijf buren links, vijf buren rechts of vijf buren aan de overkant van de weg op basis van typologie (eengezinswoning/meergezinswoning), aantal bouwlagen, bouwdichtheid of grotere voetafdruk (minstens 30% meer bebouwde oppervlakte dan de buren)?
  • Ligt jouw project binnen het gezichtsveld van een beschermd bouwkundig erfgoed, beschermd dorpszicht of beschermd landschap?

Procedure

De kwaliteitskamer komt een keer per maand samen om advies te geven over dossiers. De ontwikkelaar en gemeentelijke diensten introduceren het dossier en bieden achtergrondinformatie aan de leden aan. Daarna lichten de betrokken bouwheren, opdrachtgevers of ontwerpers het dossier toe. Aansluitend volgt een vragenronde met bespreking en advisering. Van elk gesprek wordt een bondig advies opgemaakt. Binnen 14 dagen na het gesprek wordt dit advies via e-mail bezorgd aan de bouwheren, opdrachtgevers of ontwerpers en betrokken diensten.

Wat meebrengen

De kwaliteitskamer verwacht van bouwheren, opdrachtgevers en ontwerpers een grondig voorbereide toelichting van een projectvoorstel. Presentaties en plannen worden via een standaard aanvraagformulier bezorgd aan een lokaal aanspreekpunt. De aanwezigheid van zowel de bouwheren en opdrachtgevers als ontwerpers wordt gevraagd. Het is van cruciaal belang dat elke partij het gesprek kan volgen. Het bestuur vraagt de presentatie te beperken tot 20 min. De overige 40 min. zijn bedoeld voor de nabespreking en adviesvorming. De presentatie moet worden geprojecteerd.

Kostprijs

De geraamde kost voor de projectontwikkelaar voor de werking met de kwaliteitskamer bedraagt € 2 500,00 tot € 3 000,00.