Wegenis- en rioleringswerken in de Kleinesteenweg

Fase 1 van start op 7 augustus 2023

Update 5 juli 2023

De aannemer heeft laten weten dat hij de voorbereidende werkzaamheden van de eerste fase sneller kan uitvoeren dan voorzien. Om de Kleinesteenweg niet onnodig af te sluiten, zullen deze werkzaamheden van start gaan op maandag 7 in plaats van woensdag 2 augustus 2023.


Aanbestedingsdossier goedgekeurd

Update 23 juni 2023

In zitting van de gemeenteraad van 22 juni 2023 werd het aanbestedingsdossier voor de wegenis- en rioleringswerken in de Kleinesteenweg goedgekeurd. Met deze goedkeuring kunnen de werkzaamheden effectief van start gaan.

Verloop en planning 

De werkzaamheden worden uitgevoerd in drie fases:

  • Fase 1: Voorbereidende werkzaamheden

Vanaf woensdag 2 augustus 2023 worden de bestaande fietspaden en boordstenen opgebroken om de werf bouwrijp te maken voor de nutswerken en een vlot verloop van de verdere werkzaamheden te garanderen.

  • Fase 2: Aanpassingswerken nutsleidingen

Op maandag 21 augustus 2023 starten nutsmaatschappijen Fluvius, De Watergroep en Proximus met de vernieuwing en aanpassing van de nutsleidingen. Zo worden langs het hele traject de openbare verlichting vernieuwd en elektriciteit ondergronds gebracht. Deze werkzaamheden zullen ongeveer vier maanden duren.

  • Fase 3: Aanleg riolering, wegenis en fietspaden

De derde fase gaat van start in de loop van de maand december 2023 met de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel. Deze gebeurt eveneens in drie fases die voorlopig als volgt werden ingedeeld:

  1. Raam, Puttestraat en Kortestraat,
  2. Kleinesteenweg,
  3. Saffraanberg.

De aanleg van de nieuwe wegenis en fietspaden sluit telkens aan op de verschillende fases van de rioleringswerken, waarbij de wegenis zo veel als mogelijk wordt afgewerkt.

Het einde van de werkzaamheden is voorzien voor eind 2024. Let op! Het verloop van de werkzaamheden en de bijhorende planning is onder voorbehoud van wijzigingen door onvoorziene omstandigheden.

Verkeersmaatregelen

Vanaf de start van de werkzaamheden op 2 augustus 2023 wordt voor de fietsers een omleiding langs de Kerkstraat voorzien. Voor het andere verkeer blijft eenrichtingsverkeer in de richting van de Liersesteenweg (N10) mogelijk. Voor het verkeer in de richting van de Betekomsesteenweg is eveneens de omleiding langs de Kerkstraat van toepassing. Tijdens de derde fase wordt voor alle verkeer een omleiding langs de Kerkstraat voorzien. Daarbij worden tijdelijk verkeerslichten geplaatst aan het kruispunt van de Liersesteenweg (N10) met de Kerkstraat en de verkeerslichten aan het kruispunt van de Liersesteenweg (N10) met de Kleinesteenweg buiten dienst gesteld.

Regen- en afvalwater afkoppelen?

De aanleg van het gescheiden rioleringsstelsel heeft ook gevolgen voor betrokken inwoners. Zo dienen ze het regen- en afvalwater van hun woning apart aan te sluiten op het rioleringsstelsel in de straat. In de aanloop naar deze werkzaamheden werd voor elke woning een gratis afkoppelingsstudie opgemaakt. 

Blijf op de hoogte

Het bestuur vindt het belangrijk dat de betrokken inwoners tijdig op de hoogte zijn van het verloop, de planning en de impact van de werkzaamheden. Daarom wordt voor de start van de derde fase een infomarkt georganiseerd, waarop ook de afkoppeling van regen- en afvalwater toegelicht zal worden. Meer info hierover volgt.

Je kan het verloop van dit project steeds opvolgen via deze pagina. De partners houden jou ook op de hoogte via bewonersbrieven en het infomagazine 3130.


Geen wegversmallingen in de Kleinesteenweg

Update 12 augustus 2022

Het ontwerp voor de heraanleg van de Kleinesteenweg omvat twee wegversmallingen, waarvan de impact getest werd aan de hand van een proefopstelling. Ondertussen werd deze proefopstelling geĆ«valueerd en bleek dat deze niet het gewenste effect heeft. In zitting van het college van burgemeester en schepenen van 25 juli 2022 werd dan ook beslist de wegversmallingen niet te weerhouden. Momenteel legt het studiebureau de laatste hand aan het definitieve ontwerp. Meer info over de timing van de werkzaamheden volgt.


Proefopstelling wegversmallingen

Update 10 juni 2022

Het bestuur plant wegenis- en rioleringswerken in de Kleinesteenweg. De ontwerpplannen voor de nieuwe wegenis en fietspaden zijn ondertussen klaar en het studiebureau is bezig met de inplanning van de voorbereidende proeven en studies. Het nieuwe ontwerp voorziet twee wegversmallingen, nl. een ter hoogte van huisnummer 24 en een ter hoogte van huisnummer 54. Om een goede inschatting te kunnen maken van de impact en wenselijkheid van deze wegversmallingen, besliste het college van burgemeester en schepenen om door middel van een proefopstelling de twee wegversmallingen in de Kleinesteenweg uit te testen. Dit zal gebeuren van 15 juni tot en met 30 september 2022. Nadien vindt een evaluatie plaats.


Werkzaamheden op de planning

Update 13 augustus 2021

De werkzaamheden in de dorpskern van Begijnendijk zijn bijna afgerond, dus maakt het bestuur alweer plannen om enkele andere straten aan te pakken. Momenteel is het dossier voor de wegenis- en rioleringwerken in de Kleinesteenweg in volle voorbereiding. Daarbij is er ook aandacht voor fietsvoorzieningen. Zo werd begin 2021 een subsidiedossier voor de riolering bij de VMM ingediend en intussen goedgekeurd. Momenteel maakt het studiebureau werk van de plannen voor de wegenis en fietspaden. In de periode augustus - september 2021 staat het bilateraal overleg hierover met verschillende partners, zoals De Lijn en de provincie Vlaams-Brabant, op de planning. Het doel is om vervolgens de bouwvergunning en het aanbestedingsdossier voor te bereiden.