Klachten

Een klacht is een manifeste uiting van ontevredenheid over de wijze waarop de gemeentelijke administratie bij een bepaalde aangelegenheid (niet) heeft gehandeld of de wijze waarop ze zich heeft gedragen. Een klachtindiener is de burger, rechtspersoon, groep, vereniging of andere overheid, optredend in zijn hoedanigheid als klant van het lokaal bestuur Begijnendijk.
Iedereen kan een klacht indienen over handelingen of gedragingen van de administratie van het bestuur. Een handeling van een persoon, die werkt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur, wordt beschouwd als een handeling van het bestuur. De klachtindiener moet wel een rechtstreeks en persoonlijk belang hebben bij de klacht. De klacht moet betrekking hebben op handelingen of gedragingen van de diensten van het bestuur. Een vraag tot dienstverlening of eerste spontane melding van een probleem valt hier niet onder. De feiten waarop de klacht betrekking heeft, moet duidelijk omschreven zijn en mag niet langer dan een jaar voor de indiening van de klacht plaatsgevonden hebben. De klacht mag niet kennelijk onredelijk zijn. Een klacht mag geen uiting zijn van algemene ontevredenheid over het gevoerde beleid. Ze moet steeds gaan over een specifiek dossier, waarbij de burger individueel en actueel betrokken is en de gebeurtenis waarover de klacht gaat ook nadelige of schadelijke gevolgen had voor de klachtindiener. De klacht mag geen betrekking hebben op feiten waarover al eerder door dezelfde persoon een klacht is ingediend, tenzij er nieuwe feiten aan het licht komen. De klacht mag geen betrekking hebben op feiten waarop een georganiseerd beroep mogelijk is of een verzekeringsprocedure, een gerechtelijke procedure of een procedure bij de Raad van State loopt of gevoerd werd. Klachten waarbij het bestuur geen betrokken partij is, zijn niet ontvankelijk. De klachtindiener moet zijn naam en adres bekendmaken. Anonieme klachten zijn niet ontvankelijk. De klachtindiener moet een rechtstreeks en persoonlijk belang hebben bij de behandeling van de klacht.
Klachten moeten schriftelijk en in het Nederlands ingediend worden per brief, e-mail, fax, online invulformulier of persoonlijke overhandiging. Het bestuur bevestigt binnen een termijn van 15 werkdagen per kerende de ontvangst en (niet-)ontvankelijkheid van de klacht en het registratienummer. De klacht wordt opgevolgd door de klachtencoördinator. De klachtencoördinator is verplicht het beroepsgeheim te respecteren en de strikte neutraliteit in acht te nemen. Het bestuur handelt de klacht af binnen een termijn van 45 werkdagen na ontvangst van de klacht. Deze termijn kan eenmalig gemotiveerd verlengd worden met 45 werkdagen. Het bestuur informeert de klager schriftelijk over de bevindingen van het onderzoek. Als er elders een klacht of beroep kan ingediend worden, wordt dit vermeld.