Kindergemeenteraad

In het kader van burgerparticipatie werd in het meerjarenplan 2020-2025 de oprichting van een kindergemeenteraad voorzien. Om de kinderen te betrekken bij en inspraak te geven in het beleid van het bestuur, werd in zitting van het college van burgemeester en schepenen van maandag 13 januari 2020 beslist deze raad op te richten. Op 11 maart 2020 vond de installatievergadering plaats.

De kindergemeenteraad bestaat uit achttien leden, zowel jongens als meisjes, die in Begijnendijk naar school gaan. Zo worden in GBS De Puzzel, GBS De Klimroos en VBS ’t Sjibke twee leerlingen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar verkozen. De kindergemeenteraad vergadert zes keer per jaar.