Huisvuilzakken bij incontinentie

Om de kosten van de huisvuilophaling te verminderen, geeft het gemeentebestuur al vijftien jaar een tussenkomst in natura aan personen die lijden aan urinaire incontinentie, nierdialyse of peritoneale dialyse. Deze tussenkomst bestond jaarlijks uit twee rollen restafvalzakken, zijnde twintig zakken, per patiënt. Met de invoering van het DifTar systeem is dit veranderd. Ter compensatie van de bijkomende kost op hun huiselijke afvalkost krijgen ze nu een tegemoetkoming van € 50,00 per jaar op de DifTar-factuur.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de tussenkomst moet de patiënt inwoner van de gemeente zijn en mag hij/zij niet permanent in een rust- of verzorgingstehuis verblijven.

Hoe aanvragen

De aanvraag van de toelage wordt ingediend op de sociale dienst van het OCMW en dient vergezeld te zijn van onderstaande bewijsstukken. 

Let op! De aanvraag tot tussenkomst dient jaarlijks te worden hernieuwd. Een aanvraag kan niet toegekend worden met terugwerkende kracht. In tegenstelling tot de voorgaande regeling, moeten er bij elke aanvraag (zonder uitzondering) attesten worden toegevoegd.

De tussenkomst wordt toegekend nadat is gebleken dat aan alle gestelde voorwaarden is voldaan.

Wat meebrengen

  • Voorzie zeker een doktersattest waaruit blijkt dat de persoon lijdt aan incontinentie, nierdialyse of peritoneale dialyse. Een standaard invulformulier wordt hiertoe verstrekt door het lokaal bestuur;
  • Een recent aankoopbewijs van incontinentiemateriaal (broekluiers, inlegluiers matig-zwaar of onderleggers aangekocht bij de apotheker of thuisverplegingsdiensten) van het voorgaande kalenderjaar;
  • Gezinssamenstelling als bewijs dat men thuis verblijft.

Maak hier je afspraak

Belastingen en retributiereglementen