Herinrichting Liersesteenweg (N10)

Begin 2021 werd beslist bij AWV aan te dringen op de aanpak van de herinrichting van de Liersesteenweg (N10). Zo maakte MOW begin 2022 budget vrij om een projectstudie te maken.

Eigendomsgrenzen in kaart gebracht 

Update 15 mei 2024

De voorbije maanden heeft AWV de eigendomsgrenzen opgemeten en in kaart gebracht. In de zomer van 2024 start het met de opmaak van een startnota. Die nota omvat een eerste, ruw ontwerp. De volgende stap is de opmaak van een 'projectnota' en 'onteigeningsplan', een plan waarop aangeduid is welke stukjes grond de Vlaamse overheid moet aankopen om het project te kunnen verwezenlijken. 

Momenteel is nog niet geweten wanneer de werken zullen starten. Zo moet er nog heel wat voorbereidingswerk gebeuren en de Vlaamse regering budgetten ter beschikking stellen voor de uitvoering van de werken.


Studie voor herinrichting Liersesteenweg (N10) van start

Update 20 april 2023

Ondanks het regelmatige aankaarten van de onveilige situatie voor fietsers langs de Liersesteenweg (N10) had het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) geen concrete plannen om de fietspaden, de zogenaamde ‘moordstrookjes’, aan te pakken. Daarom werd in zitting van de gemeenteraad van 22 april 2021 beslist om aan de hand van een gezamenlijk initiatief van de raadsleden aan te dringen op de aanpak ervan. Zo werd een brief aan de medewerkers van AWV afdeling Vlaams-Brabant bezorgd en vond eind augustus 2021 een structureel overleg plaats. Tijdens het overleg werd met aandrang gevraagd middelen vrij te maken om een ontwerp voor de Liersesteenweg (N10) op te maken.

Begin 2022 budget vrijgemaakt om studiebureau aan te stellen

Eind 2021 hebben de medewerkers van AWV afdeling Vlaams-Brabant dit project bij het Vlaamse beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) extra onder de aandacht gebracht, wat zijn vruchten heeft afgeworpen. In het geïntegreerd investeringsprogramma (GIP) van het Vlaamse beleidsdomein MOW voor 2022 werd immers een budget van € 220 000,00 vrijgemaakt om een studiebureau aan te stellen. Ondertussen hebben de medewerkers van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) een bestek opgemaakt en een studiebureau aangesteld, zodat de projectstudie inhoudelijk kan starten.

Studie voor veilige weginrichting en nieuwe riolering

Het AWV heeft studiebureau Evolta aangesteld om de herinrichting van het gedeelte van de Liersesteenweg (N10) dat gelegen is tussen het kruispunt met de Waterstraat en het kruispunt met de Linieberg aan de grens met Heist-op-den-Berg te onderzoeken. In een eerste fase wordt een startnota voor het hele traject opgemaakt. Deze startnota omvat mogelijke oplossingen voor de knelpunten die door het bestuur en AWV werden aangebracht. Momenteel is er dus nog geen voorontwerp voor de zone van 3 km. Enkel de doelstellingen van de studie liggen vast:

  • Veilige weginrichting

De inrichting van dit gedeelte van de Liersesteenweg is niet aangepast aan de normen en het verkeer van vandaag. Vooral de veiligheid voor fietsers en voetgangers laat te wensen over. AWV onderzoekt hoe de weg zo veilig en efficiënt mogelijk kan worden ingericht. Ook worden nieuwe mogelijke keerbewegingen op de gewestweg bekeken en de doorstroming en verkeerslichtenregeling op de verschillende kruispunten onder de loep genomen.

  • Aanleg van een gescheiden riolering

Tijdens de herinrichting wordt een gescheiden riolering voorzien, waarbij regen- en afvalwater apart worden afgevoerd. Dat is beter voor het milieu en verlaagt de kans op wateroverlast.

In het verleden werden al verbeteringen in het voordeel van fietsers en voetgangers aangebracht aan het gedeelte van de Liersesteenweg dat gelegen is tussen het kruispunt met de Kerkstraat en de Puttestraat en ter hoogte van het kruispunt met de Mechelbaan. Deze locaties worden opnieuw opgenomen binnen het geheel van de studie.

Heb je eigendom in het projectgebied?

De komende dagen ontvangen de eigenaars van percelen die in het projectgebied liggen een brief met de vraag om de nodige info en documenten omtrent de perceelsgrenzen van hun eigendom aan het studiebureau te bezorgen. Ontvang je een brief? Dan vraagt het bestuur om zeker mee te werken aan de eerste stappen die het studiebureau onderneemt.

Meer info?
www.wegenenverkeer.be/begijnendijk