Gemeentewegendecreet

Het gemeentewegendecreet heeft als doelstelling om de structuur, de samenhang en de toegankelijkheid van de gemeentewegen te vrijwaren en verbeteren. Inhoudelijk is deze wetgeving gericht op de uitbouw van een veilig wegennet op lokaal niveau en de herwaardering en bescherming van een fijnmazig netwerk van trage wegen, zowel op recreatief als op functioneel vlak.

Volgens artikel 4 van het decreet moeten beslissingen over wijzigingen van het gemeentelijk wegennet minimaal rekening houden met volgende principes:

  • wijzigingen van het gemeentelijk wegennet staan steeds ten dienste van het algemeen belang;
  • een wijziging, verplaatsing of afschaffing van een gemeenteweg is een uitzonderingsmaatregel die afdoende wordt gemotiveerd;
  • de verkeersveiligheid en de ontsluiting van aangrenzende percelen worden steeds in acht genomen;
  • wijzigingen aan het wegennet worden zo nodig beoordeeld in een gemeentegrensoverschrijdend perspectief;
  • bij de afweging voor wijzigingen aan het wegennet wordt rekening gehouden met de actuele functies van de gemeenteweg, zonder daarbij de behoeften van de toekomstige generaties in het gedrang te brengen. Daarbij worden de ruimtelijke behoeften van de verschillende maatschappelijke activiteiten gelijktijdig tegen elkaar afgewogen.

Het decreet schrijft ook voor dat gemeenten een duidelijke visie kunnen uitwerken om de realisatie van een duurzaam trage wegennetwerk te kaderen. Op basis van deze visie kunnen dan gerichte beslissingen genomen worden door de gemeenteraad.

Voor de opmaak van deze visie werkt het bestuur momenteel samen met Trage Wegen vzw. Hierbij wordt nuttig gebruikgemaakt van al de info die reeds vervat zat in het eerdere gemeentelijke trage wegenplan van 2012.