Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Begijnendijk

In zitting van de gemeenteraad van maandag 28 augustus 2017 werd het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Begijnendijk definitief vastgesteld.

Het ruimtelijke structuurplan Begijnendijk legt de visie naar ruimtelijke ontwikkeling voor de komende 10 jaar vast.

Hierbij zijn volgende hoofddoelstellingen vastgelegd.

  • Bewaren van de open ruimte ten behoeve van natuur of landbouw.
  • Groei maar met oog voor ruimtelijke omgeving. De gemeente speelt een belangrijke rol in de natuurlijk-recreatieve, functionele en beperkte economische groei van de ruimere omgeving. Belangrijke aandachtspunten zijn het optimaliseren en functioneel verbreden van de centrumzone waaronder de as Kleine Steenweg, Kerkstraat tot de Liersesteenweg en de nieuw te ontwikkelen zone rond het station. Een ontwikkelingsschets kan leiden tot een uitvoeringsplan voor deze specifieke zones.
  • Verhogen van de verkeersleefbaarheid (door sluipverkeer te verhinderen)
  • Verhogen van de woonomgevingskwaliteit (door landschapsopenheid te creëren)
  • Tegengaan van verdichtingsontwikkelingen in de linten in landbouwgebied.
  • Behoud en versterken van de specifieke natuurwaarden in Begijnendijk- Begijnendijk heeft een grote ecologische diversiteit en verschillende biotopen. De bos- en natuurfragmenten in de gemeente worden opgewaardeerd en versterkt. Hierbij zal voornamelijk gefocust worden op natuurlijke structuren die onderdeel uitmaken van een grotere structuur die de gemeentegrens overschrijdt.
  • Verbinden van grote natuurlijke gehelen buiten de gemeente
  • Buiten de gemeente liggen enkele belangrijke natuurlijke structuren. Door de uitbouw van het trage wegen netwerk kunnen deze verbindingen ondersteund worden.
  • In de natuurgebieden moet medegebruik zoveel mogelijk gestimuleerd worden.

Dit betekent dat ook andere (zachte) functies binnen de natuurwaarden moeten kunnen. Zo moet landbouw binnen de vallei van de Demer en de Laak mogelijk blijven en moet recreatief medegebruik in welbepaalde gebieden worden toegelaten. Dit gaat gepaard met randvoorwaarden om de natuurwaarden niet te belasten.

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan werd op 19 oktober 2017 door de Bestendige Deputatie goedgekeurd en ging in publicatie in het Belgisch Staatsblad op 19 december 2017 om 14 dagen later – vanaf 3 januari 2018- rechtskracht te hebben. Het GRSP is terug te vinden op de gemeentelijke website via …