Gemeentelijk beleid rond trage wegen

In Begijnendijk zijn, in vergelijking met heel wat andere gemeenten, heel wat stappen genomen om te komen tot een duurzaam en functioneel traag netwerk.

In 2012 werd een gebiedsdekkende inventaris van de trage wegen in de gemeente opgemaakt. In dit trage wegenplan werden zowel officiële buurtwegen (opgenomen in de Atlas der Buurtwegen) als feitelijke trage wegen geïnventariseerd.

Vanaf 2013 ging het bestuur in kader van het herstel van het trage wegennetwerk in overleg met betrokken eigenaars. Deze aanpak werd doelbewust verkozen boven een zuiver juridische aanpak. Zo wil het bestuur bijdragen tot een duurzame oplossing op langere termijn en onnodige juridische kosten voor al de betrokken partijen vermijden. Door deze aanpak werden de laatste jaren al een aantal trage wegen geherwaardeerd.

Sinds 1 september 2019 is het Gemeentewegendecreet van kracht. Dit nieuwe decreet geeft gemeenten meer beslissingsrecht en juridische slagkracht.

Beleidsrapporten en -plannen