GAS-reglement garandeert leefbaarheid

De politie en burgemeesters van de politiezone Begijnendijk, Rotselaar en Tremelo willen overlast en vandalisme snel en efficiënt kunnen bestrijden. Daarom is sinds 1 januari 2018 een gezamenlijk politiereglement van kracht. Het reglement voorziet de mogelijkheid om inbreuken effectief te bestraffen met een GAS-boete (Gemeentelijke Administratieve Sanctie). Zo wordt de veiligheid van de inwoners en de leefbaarheid in de drie gemeenten gegarandeerd.

Er wonen steeds meer mensen dichter bij elkaar en dit vraagt duidelijke afspraken. Het politiereglement garandeert de zondagsrust, veiligheid en nachtrust van alle inwoners. Zo kan gras maaien niet op zon- en feestdagen, moeten honden aan de leiband worden gehouden en is vuurwerk verboden zonder vergunning. Het politiereglement zorgt er bovendien voor dat nachtlawaai kan worden aangepakt en geeft aan dat inwoners hun stoepen sneeuw- en ijsvrij moeten houden. Daarnaast wordt er respect gevraagd voor de kerkhoven en zijn speelbossen, parken en recreatieterreinen niet meer toegankelijk vanaf zonsondergang om hangjongeren te voorkomen. Het politiereglement zorgt er ook voor dat vandalisme en milieumisdrijven kordaat kunnen worden bestraft. De burger ergert zich terecht aan overlast en (kleine) criminaliteit en verwacht hierop een krachtig optreden van de politie. Dankzij dit reglement kan er onmiddellijk worden opgetreden zonder ellenlange gerechtelijke procedures. Een strenge aanpak van milieuoverlast, sluikstorten, afvalverbranding, schadelijke lozingen en geurhinder versterkt de leefbaarheid in onze gemeenten.

Grove overtredingen, ernstige nalatigheid of vandalisme zullen onmiddellijk kunnen worden gesanctioneerd met een GAS-boete. Een proces-verbaal gaat evenwel altijd samen met bemiddeling en de overtreder krijgt de mogelijkheid om zich te verdedigen bij een onafhankelijke GAS-ambtenaar. Deze bepaalt uiteindelijk of er een boete volgt en zorgt ervoor dat deze in verhouding staat tot de aangerichte schade. Bij minderjarigen zal er eerst een traject van ouderbetrokkenheid, bemiddeling of schadeherstel worden gevolgd, vooraleer een GAS-boete kan worden uitgeschreven. Het doel blijft om jongeren terug op het rechte pad te brengen, maar een GAS-boete blijft ook hier een goede stok achter de deur.