Doelstelling van het RUP Open Ruimte

Het bestuur kreeg de voorbije dagen heel wat vragen over het RUP Open Ruimte. Daarom wenst het bestuur de visiekaart en het planproces verder toe te lichten, omdat deze voor heel wat onduidelijkheid hebben gezorgd.

Het RUP Open Ruimte bevindt zich momenteel in de startnotafase waarbinnen de grote lijnen van de visie worden vastgelegd. De startnota is hierbij een eerste stap om in dialoog te kunnen gaan met de bevolking. Op basis van de input uit de participatieronde wordt de opgenomen visie verder verfijnd. Doorheen de verdere opmaak van het RUP wordt zodoende steeds meer richting een afgewerkt beleidsdocument toegewerkt. De eerste publieke raadpleging en adviesvraag is hierbij doorlopen. De ontvangen opmerkingen zullen verwerkt en in overweging genomen worden om te komen tot de opmaak van een voorontwerp-RUP dat in latere fase opnieuw onderworpen wordt aan een openbaar onderzoek. 

De visiekaart in de startnota betreft een maximaal visiebeeld. De zones die afgebakend werden op deze visiekaart zijn zoekzones waarbinnen bij de latere uitwerking/concretisering van het RUP zal onderzocht worden waar de concrete mogelijkheden liggen om de open ruimte en de natuurverbinding te bestendigen en te versterken.

Het bestuur heeft met dit plan niet de intentie op grote schaal herbestemmingen door te voeren, zoals velen de visiekaart interpreteren. Er wordt gestreefd naar de opmaak van een overlay-RUP waarbij de bestemmingen vanuit het gewestplan, de BPA’s en de reeds voorhanden zijnde RUP’s behouden blijven, maar via dit RUP verfijnd kunnen worden. Op deze manier wenst het bestuur verdere versnippering van de open ruimte tegen te gaan en natuurverbinding en -versterking te bewerkstellingen. In een latere fase van het planningsproces kan echter ook blijken dat voor het bereiken van deze doelstelling het noodzakelijk/wenselijk kan zijn plaatselijk herbestemmingen door te voeren. Verder onderzoek zal hierover uitsluitsel dienen te geven. 

De startnota, procesnota en kaartenbundel zijn terug te vinden via www.begijnendijk.be/rupopenruimte. De procesnota geeft duiding over de gehele procedure en de volgende fase waarin een openbaar onderzoek zal plaatsvinden. 

Gepubliceerd op vrijdag 29 jul 2022 om 19:00