De gemeente telt tien gemeentelijke adviesraden. Deze raden hebben geen beslissingsrecht in het schepencollege of de gemeenteraad, maar adviseren het beleid bij het tot stand komen van beslissingen. De adviesraden, die bestaan uit inwoners van de gemeente, experten en vertegenwoordigers van het bestuur, fungeren als overlegplatform om de belangen van de aangesloten leden te verdedigen en beleidsadvies te verstrekken. Elke adviesraad komt op regelmatige tijdstippen samen.

De adviesraad van de bibliotheek

De adviesraad van de bibliotheek adviseert het bestuur over het te voeren bibliotheekbeleid en waakt over het dagelijks beheer van de bibliotheek. De leden denken na over de algemene werking van de bibliotheek en adviseren het bestuur over het budget, de gebruikersreglementen, tarieven en de samenwerking van de bibliotheek met het onderwijs en de verenigingen. De leden zijn niet alleen afgevaardigden van de diverse politieke partijen, maar ook bibliotheekgebruikers die interesse hebben in literatuur en in de werking van de openbare bibliotheek. Samen met het bibliotheekpersoneel organiseren zij ook activiteiten, zoals de Verwendag, de Bibliotheekweek, een boekenverkoop en de Jeugdboekenweek.


De cultuurraad

De cultuurraad is een erkende adviesraad die het bestuur adviseert over het cultuurbeleid in de gemeente, met uitzondering van sport en jeugd. De leden van deze raad brengen overleg en samenwerking tot stand tussen verenigingen, diensten, instellingen en andere organisaties die actief zijn in de plaatselijke culturele wereld. Samen met de mensen van de dienst vrije tijd organiseert deze raad tal van culturele initiatieven, zoals de Cultuurprijs.


De mobiliteitsraad

De gemeentelijke mobiliteitsraad is een overlegforum waarin de leden samen mobiliteitsknelpunten onderzoeken en voorstellen tot oplossingen uitwerken. Deze raad geeft advies voor de voorbereiding, de opmaak, de opvolging, de evaluatie en de herziening van het gemeentelijk mobiliteitsplan. De leden van de mobiliteitsraad houden zich ook bezig met de begeleiding van de voorbereiding, de opmaak, de opvolging en de evaluatie van projecten die aansluiten bij het duurzame lokale mobiliteitsbeleid, nl. de maatregelen met betrekking tot de ondersteuning van andere strategische plannen, de verbetering van bestaande infrastructuur, de aanleg van nieuwe infrastructuur, de uitbouw van een kwaliteitsvol openbaar vervoer en andere maatregelen die bijdragen tot duurzame mobiliteit.


De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening

De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) is de adviesraad voor ruimtelijke ordening op het niveau van de gemeente. De Vlaamse codex ruimtelijke ordening geeft de GECORO allerlei opdrachten in het lokaal ruimtelijk beleid. De voornaamste daarvan hebben te maken met planning. Zo speelt de GECORO een rol in de totstandkoming van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRSP) en de ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s). Binnen haar territoriale bevoegdheid kan de GECORO adviseren, opmerkingen maken en voorstellen doen. Deze commissie geeft advies aan de gemeenteraad over de ontwerpen van gemeentelijke en stedenbouwkundige verordeningen en kan door de gemeenteraad gevraagd worden aanbevelingen te geven over allerhande dossiers in verband met ruimtelijke ordening. Het college van burgemeester en schepenen vraagt ook het advies van de GECORO voor het gemeentelijke jaarprogramma voor ruimtelijke ordening en bijzondere plannen van aanleg (BPA’s).


De gemeentelijke raad voor internationale solidariteit

Samen met de verenigingen die werk maken van ontwikkelingssamenwerking zal de gemeentelijke raad voor internationale solidariteit (GRIS) initiatieven nemen om het beleid rond ontwikkelingssamenwerking en ‘fair trade’ te versterken en gericht (nieuwe) activiteiten te plannen. Deze adviesraad bestaat zowel uit verenigingen die activiteiten opzetten voor het Zuiden, als uit individuele burgers die actief meewerken aan een beleid rond ontwikkelingssamenwerking.


De jeugdraad

De jeugdraad brengt overleg en samenwerking tot stand tussen al wie zich bezighoudt met het jeugdbeleid. Deze raad geeft advies aan de gemeentelijke overheid over de aangelegenheden die de jeugd aanbelangen, teneinde het jeugdbeleid mee vorm te geven. De mensen van de jeugdraad kunnen ook zelf activiteiten organiseren.


Het lokaal overleg kinderopvang

Het lokaal overleg kinderopvang (LOK) brengt iedereen samen die bezig is met de opvang van kinderen. Deze gemeentelijke adviesraad moet verplicht opgericht worden om zich bezig te houden met het geven van advies voor de opmaak, uitvoering en bijsturing van het lokaal beleidsplan kinderopvang, het bewaken van de dwarsverbindingen met het lokaal beleid en het geven van advies over de uitbouw van opvangvoorzieningen. De adviesraad bestaat uit iedereen die opvang, onderwijs of vrije tijd voor kinderen aanbiedt, ouders, verenigingen en het lokaal bestuur.


De milieuadviesraad

De gemeentelijke milieuadviesraad (MAR) debatteert over de verschillende aspecten van het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid. De raad levert advies aan het college van burgemeester en schepenen over het behoud, het herstel en de verbetering van het leefmilieu, het landschap en de natuur in de gemeente. De leden van de MAR denken ook na over manieren om inwoners bewust te maken van de noodzaak om de kwaliteit van het milieu te waarborgen en de natuur te bevorderen. Dit met als doel de inwoners ertoe aanzetten op een duurzame manier met grondstoffen en de natuur om te springen.


De sportraad

De sportraad wil sport, lichamelijke opvoeding en openluchtrecreatie bevorderen bij alle inwoners van de gemeente. Deze raad stimuleert de inspraak van de brede bevolking bij de opbouw van het gemeentelijke sportbeleid en hun deelname aan sportbeoefening. De leden geven dan ook advies aan het bestuur over de voorbereiding en de uitvoering van het gemeentelijk sportbeleid. Dit kan gebeuren op eigen initiatief of op vraag van het bestuur. De sportraad zorgt voor overleg, coördinatie en samenwerking tussen de sportclubs, diensten, instellingen en andere organisaties die betrokken zijn bij het bevorderen van sport, lichamelijke opvoeding en het openluchtleven. In deze raad zetelen de erkende sportclubs van de gemeente.

Openingsuren & contact

Beleid

adres
Kerkplein 53130 Begijnendijk
Stratenplan
Toon op Google Maps
Tel. tel.
016 53 66 77
Fax fax
016 53 26 12
e-mail
beleid@begijnendijk.be